Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VPLP04 Praksis med utviklingshemmede (Høst 2018)

Om emnet

Praksis med mennesker med utviklingshemning

 • Målrettet miljøarbeid
 • Anvendelse av arbeidsmodellen

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført første studieår

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha erfaring med samhandling og bistand til mennesker med ulike behov, med deres familie, pårørende og nærmiljø
 • kunne reflektere rundt etiske og prinsipielle problemstillinger knyttet til å arbeide i andres hjem
 • kunne reflektere over betydningen av egen forforståelse og personlige erfaringer i yrkesutøvelsen
 • ha ferdigheter i å tilrettelegge for læring, trivsel og livskvalitet
 • ha erfaring med brukermedvirkning og myndiggjøring i samvær med bruker
 • kunne foreta valg av mål og metoder slik at krenkende tiltak og negativ sosialt omdømme unngås
 • ha kunnskap om, og kunne anvende, ulike typer kartleggings- og analysemetoder
 • kunne planlegge, vurdere og iverksette målrettede tiltak
 • kunne anvende Vernepleierens Arbeidsmodell (VerA) i habiliteringsprosessen
 • ha kunnskap om rammene for bruk av tvang og makt, og gjøre rede for rettsikkerhetsmessige og etiske hensyn som særskilt bør vurderes i arbeid med krevende atferd
 • ha oversikt over aktuelt lovverk og praksisplassens plassering i det offentlige systemet
 • kunne forstå og analysere sammenhengen mellom samfunnsmessige strukturer, hjelpeapparatet og livssituasjonen til brukergrupper 

Undervisnings- og læringsformer

Praksis sammen med mennesker med utviklingshemning  gjennomføres i 4 semester. Denne praksisperioden har spesielt fokus på: Livsverden, målretta miljøarbeid, og anvendelse av vernepleierens arbeidsmodell på individnivå. Studenten skal få kunnskaper og konkrete erfaringer med organisering og gjennomføring av helhetlige omsorgs- og opplæringstiltak for mennesker med utviklingshemming. Perioden skal gi studenten innsikt i sammenhengen mellom ideologi, mål og konkrete metoder, og gi han/henne øving i å anvende miljørelaterte virkemidler og evalueringsordninger i målrettet arbeid i forhold til mennesker med utviklingshemming.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 3
 • Påkrevde arbeidskrav: 3
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: - fokusplan- praktiske oppg.- mappekrav

Eksamen

 • Vurderingsform: Kliniske studier
 • Andel: 100%
 • Varighet: 10 Uker
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2020 04:32:08