Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Karl Yngvar Dale
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VAK704 Sykdom, funksjonssvikt og mestring (Høst 2019)

Om emnet

Emnet gir studenten innføring i grunnleggende tenkning om forebygging, rehabilitering og mestring av funksjonssvikt. Kunnskap om multimorbiditet, symptomkombinasjoner og brukerinvolvering gir grunnlag for å iverksette og legge til rette for forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende tiltak som kan bedre pasientens symptomhåndtering og mestringsevne, og øke helserelatert livskvalitet. Kjennskap til ulike profesjoner og deres arbeidsmåter er grunnleggende for forstå og samarbeide mellom og på tvers av profesjoner og nivå i helsetjenesten.

Emnet gir studenten innføring i grunnleggende tenkning om forebygging, rehabilitering og mestring av funksjonssvikt. Kunnskap om multimorbiditet, symptomkombinasjoner og brukerinvolvering gir grunnlag for å iverksette og legge til rette for forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende tiltak som kan bedre pasientens symptomhåndtering og mestringsevne, og øke helserelatert livskvalitet. Kjennskap til ulike profesjoner og deres arbeidsmåter er grunnleggende for forstå og samarbeide mellom og på tvers av profesjoner og nivå i helsetjenesten.

Sentrale tema for undervisning

 • Verdier og modeller for omsorg

 • Omsorg i primærhelsetjenesten

 • Omsorgsmodell for kronisk sykdom

 • Omsorg i overgangen mellom sykehus-hjem-sykehjem

 • Sentrale verdier, lover og rettigheter

 

Forebygging, behandling og rehabilitering

 • Multimorbiditet og symptomkombinasjoner

 • Barn med sammensatte og komplekse behov

 • Rus og helse

 

Helsefremming og sykdomsforebygging

 • Rehabilitering gjennom sykdomsforløpet

 • Kartlegging av behov og utvikling av planer

 • Kost og ernæring

 • Søvn, hvile og fysisk aktivitet

 

Mestring, myndiggjøring og livskvalitet

 • Stress, mestring og myndiggjøring

 • Livskvalitet

Undervisning, veiledning og brukerinvolvering

 • Pedagogiske prinsipper for undervisning og læring

 • Pasientopplæring

 • Mestring, self-management og empowerment

 

Samarbeid og samhandling

 • Oppfølging av pasient/bruker og pårørende

 • Familie, nettverk og brukerinvolvering

 • Tverrprofesjonelt samarbeid

 • Dokumentasjon og kommunikasjon

 • E-helse og velferdsteknologi

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Etter fullført emne forventes det at studenten har:

 • Inngående kunnskap om forebygging og rehabilitering – verdier, lover og rettigheter, og modeller for omsorg

 • Avansert kunnskap om sammenhengen mellom faktorer som disponerer, utløser og opprettholder kombinasjoner av sykdomstilstander

 • Inngående kunnskap om helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende tiltak

 • Inngående kunnskap om pedagogiske prinsipper for læring og undervisning

 • Inngående kunnskap om ulike profesjoner og deres arbeidsmåter/metoder/områder

 

Ferdigheter

Etter endt emne forventes det at studenten kan:

 • Gjennomføre systematisk kartlegging og vurdering av pasientens funksjonsnivå

 • Involverer pasient/bruker- og deres pårørende i planlegging og gjennomføring av rehabiliteringsprosessen

 • Undervise og veilede pasient/bruker og pårørende ut i fra deres behov

 • Tilrettelegge

 • Initiere og samarbeide med medisinske og andre helseprofesjoner på individ og systemnivå

 

Generell kompetanse

Etter endt emne forventes det at studenten kan:

 • Ha en helhetlig tilnærming til forebygging, oppfølging og rehabilitering, for å fremme mestring

 • Være en ressurs for pasient/bruker og deres pårørende, kollegaer og andre profesjoner på eget arbeidsted

 • Reflektere over hvordan sykdom påvirker psykososiale og eksistensielle behov, livskvalitet og håp

 • Reflektere over egen rolle i samhandling mellom- og på tvers av profesjoner, nivå og helsetjenestetilbud

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, seminarer, work-shop, ferdighetstrening og simulering, selvstudie, deltakelse i refleksjonsgrupper og skriving av refleksjonsnotat.

 

Eksamen- og vurderingsformer

Det er utformet felles- og spesifikke vurderingsformer der studenten skal vise at han/hun har tilegnet seg nødvendige kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

 

Felles for alle emner:

 • Aktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer, work-shop og refleksjonsgrupper

 • Muntlige presentasjoner av studentarbeid

 • Faglig forberedt til ferdighetstrening i simuleringsenhet

 • Gjennomfører arbeidskrav knyttet til klinisk praksis

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Refleksjonsnotat fra refleksjonsgruppene må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeksamen ( Helhetlig pasientplan)

 • Andel: 100%

 • Varighet: 1 semester

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter (A - F)

 • Support material: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

 

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 05:21:27