Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Karl Yngvar Dale
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VAK705 Omsorg ved livets sluttfase (Høst 2019)

Om emnet

Emnet gir studenten inngående kunnskap om omsorg når livet går mot slutten. Fokuset er rettet mot kroppslige endringer og ulike behov. Dette involverer lindring av smerter og andre ubehag, samt ivaretakelse av eksistensielle og åndelige behov. Omsorgen inkluderer også omsorg for pårørende. Samarbeid mellom og på tvers av profesjoner er en sentral del av omsorgen i denne fasen.

Sentrale tema for undervisning

Verdier i omsorg ved livets slutt

Omsorg ved livets slutt

 • Kropp, lidelse og lindring
  -Sammensatte og komplekse fysiske behov
  -Eksistensielle behov - sorg, tap og mening

 • Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

 • Forberedende samtaler – pasient og pårørende

Kontekst for dødsfall

 • I hjemmet, i sykehjem eller på sykehus
  -Akutte forverrelser og uventede dødsfall
  -Forventede dødsfall
  -Praktisk tilrettelegging - hjelpemidler

Den døende pasienten

 • Tegn på at pasienten er døende

 • Lindring av smerter og andre ubehag i livets siste dager

 • Tiltaksplaner og "Livets siste dager"

 • En verdig avslutning

 • Det siste stellet

 • Ritualer ved dødsfall

Pårørende

 • Roller, behov og rettigheter

 • Sorg og sorgarbeid

 • Oppfølging av etterlatte

Etikk og profesjonalitet i utøvelse av omsorgen

 • Etiske aspekt ved pleie, omsorg og behandling ved livets slutt

 • Avansert klinisk sykepleier i spenningsfeltet mellom nærhet og distanse

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter fullført emne forventes det at studenten kan:

Kunnskap

 • Inngående kunnskap om omsorg ved livets slutt

 • Avansert kunnskap om lindring av smerter og andre ubehag

 • Inngående kunnskap om pasienter og pårørendes behov

Ferdigheter

 • Gi helhetlig omsorg til pasient og pårørende

 • Kartlegge, vurdere og lindre smerter og andre ubehag

 • Være var for pasienten- og pårørendes eksistensielle og åndelige behov

 • Ivareta pasientens autonomi, og involvere pasient og pårørende i beslutninger som angår pasientens situasjon

 • Konsultere, involvere og samarbeide med andre helseprofesjoner

 • Analysere, vurdere og handle i etisk utfordrende situasjoner

 • Ivareta og følge opp pårørende før, under og etter dødsfall

Kompetanse

 • Reflekterer over etiske aspekter relatert til pleie, omsorg og behandling

 • Tilrettelegger for en verdig død i tråd med pasient- og pårørendes ønsker

 • Reflektere med selvbevissthet om omsorg for seg selv og kollegaer

Undervisnings- og læringsformer

Studiets arbeids- og undervisningsformer omfatter forelesninger, gruppearbeid, seminarer, ferdighetstrening og simulering, kliniske studier, selvstudie, deltakelse i refleksjonsgrupper og skriving av refleksjonsnotat.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Aktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer og refleksjonsgruppe

 • Muntlige presentasjoner av studentarbeid

 • Faglig forberedt til ferdighetstrening i simuleringsenhet

2 oppgaver.

Gjennomfører definerte oppgaver i praksis

Refleksjonsnotat fra refleksjonsgruppen må være godkjent.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen

 • Andel: 100%

 • Varighet: 1 semester

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter (A-F)

 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

 

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. juni 2021 04:31:17