Fakta om emnet

Studiepoeng:
12.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Emmy Elizabeth Langøy
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VHM723 Kliniske og pedagogiske tilnærminger (Høst 2019)

Om emnet

Emnet har fokus på handlingskompetanse og det å kunne anvende tilegnet kunnskap i direkte pasient / brukerrelatert arbeid.

Fremtidens helsevesen vil i økende grad måtte tilby tjenester til mennesker med sammensatte vansker som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Dette har bl.a sammenheng med en stadig eldre befolkning, og at personer med ulike funksjonshemminger lever lengre. I samtlige delemner vil tverrprofesjonelt samarbeid trekkes inn både som en mulighet og en nødvendighet for å sikre gode og helhetlige tjenester. Internasjonal forskning viser at anvendelsen av tverrprofesjonelt samarbeid innen utdanningssystemene og i praksisfeltet, har en positiv innvirkning på kvaliteten av helsetjenestene (Reeves et al, 2008; Reeves et al, 2013)

Metodedelene er knyttet til etisk og juridisk refleksjon. Studenten skal ikke bare lære seg å bruke metoden, men skal også reflektere over etiske elementer og anvende juridiske prinsipper. I alle delemnene skal det legges særskilt vekt på å inkludere pasient / bruker, dvs. legge til rette for utvikling i samarbeid og forståelse med den som mottar hjelp.

Emnet er delt i 6 delemner:

 1. Anvendt atferdsanalyse
 2. Kommunikasjon
 3. Tvang og makt
 4. Utfordrende atferd
 5. Multifunksjonshemming
 6. Spesielle utfordringer knyttet til sårbarhet hos mennesker med utviklingshemming

 

1) Anvendt atferdsanalyse/målrettet miljøarbeid

Dette delemnet skal gi studentene kunnskap i anvendt atferdsanalyse og målrettet miljøarbeid. En vil her ta for seg ulike kartleggingsverktøy, samt hvordan analysere sammenhenger mellom atferd og hvilke miljøbetingelser som påvirker atferden. Studentene vil få innføring i egnede læringsprinsipper, og relasjonens betydning i anvendelse av disse. En vil også gi kunnskap i hvordan evaluere effekten av ulike tiltak.

Sentrale tema

 • Sentrale prinsipper i anvendt atferdsanalyse
 • Ulike kartleggings- og registreringsmetoder
 • Funksjonell analyse
 • Strategier innen anvendt atferdsanalyse

2) Kommunikasjon og relasjonsarbeid

Her vil en ta for seg betydningen av kommunikasjon og relasjon, og gi studentene en bevissthet om egen væremåte og hvordan dette kan påvirke samspillet. Videre vil en gi kunnskap om ulike kommunikasjonsformer og aktuelle kommunikasjonshjelpemidler. En vil også ta for seg hvordan tilrettelegge for en funksjonell kommunikasjon i et inkluderende språkmiljøet.

Sentrale tema

 • ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon)
 • Nonverbal kommunikasjon
 • Tegn til tale og symbolspråk
 • Kommunikasjonshjelpemidler
 • Språktrening
 • Dialogisk kommunikasjon/Turtaking

3) Tvang og makt

Dette delemnet vil gi kunnskap i hvordan anvende helse- og omsorgstjenesteloven kap.9, med fokus på andre løsninger enn tvang og makt. Studentene vil få innføring i forarbeid, saksbehandling, gjennomføring og hvordan veilede andre i.f.t. tiltak med bruk av tvang og makt. En vil også ha fokus på etiske sider ved bruk av tvang og makt, og evne til å kunne reflektere over dette.

Sentrale tema

 • Andre løsninger enn bruk av tvang og makt
 • Saksbehandlingsprinsipper
 • Evaluering av tiltak
 • Rammefaktorer
 • Kulturen på arbeidsplassen

4) Utfordrende atferd

En vil her få kunnskap om hva utfordrende atferd er, årsaker og ulike former. Studentene vil få innføring i hvordan identifisere risikosituasjoner, og hvordan utforme og iverksetter strategier for å forebygge og håndtere utfordrende atferd. Et viktig fokus vil være hvordan en kan organisere og tilrettelegge tjenester for mennesker med utfordrende atferd.

Sentrale tema:

 • Kartlegge og utrede med tanke på å finne årsaker til utfordrende atferd / atferdens funksjon
 • Strategier, ulike metoder og tilnærmingsmåter til utfordrende atferd, med vekt på alternativer til bruk av tvang og makt
 • Konflikthåndtering
 • Forebygge og forhindre skade ved utfordrende atferd (ferdighetstrening)
 • Farlighetsvurdering og risikoanalyse

5) Multifunksjonshemming

Dette delemnet vil gi studentene innsikt i hvordan en kan tilrettelegge for deltakelse og livsutfoldelse for personer med multifunksjonshemming. Emnet vil også ta for seg hvordan forebygge forekomster av komorbide tilstander, som psykiske lidelser og atferdsvansker hos målgruppa. Videre vil en gi kunnskap i kartleggingsstrategier tilpasset mennesker med multifunksjonshemming. Et viktig fokus vil også være kommunikasjon og samhandling, og hvordan tilrettelegging for en funksjonell kommunikasjon.

Sentrale tema:

 • Strategier og tilnærmingsmåter til mennesker med multifunksjonshemming
 • Sittestilling/posisjonering
 • Hvordan hjelpe med å spise/drikke (få dekt sitt primære behov for ernæring og væske)
 • Deltakelse/oppmerksomhetsvekking

6) Spesielle utfordringer knyttet til sårbarhet hos mennesker med utviklingshemming

Her vil en gi studentene kunnskap om ulike utfordringer knyttet til sårbarhet hos mennesker med utviklingshemming. En vil blant annet ta for seg tegn på, og konsekvenser av å bli utsatt for seksuelle overgrep, misbruk av rusmidler, sorgreaksjoner, psykiske lidelser og aldring hos mennesker med utviklingshemming.

Sentrale tema:

 • SUMO-prosjektet om seksuelle overgrep
 • Sorgreaksjoner hos mennesker med utviklingshemming
 • Rusmisbruk hos mennekser med utviklingshemming
 • Psykiske lidelser hos mennesker med utviklingshemming
 • Aldring hos mennesker med utviklingshemming

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha kunnskap om anvendt atferdsanalyse og målrettet miljøarbeid
 • ha kunnskap om ulike kommunikasjonsformer og kommunikasjonshjelpemidler, og kan anvende prinsipper for relasjonsskapende miljøarbeid
 • ha kunnskap om lovgivning ved bruk av tvang og makt, og hvordan forebygge slike situasjoner
 • ha anvende tvangsparagrafene og veilede andre i.f.t. tiltak med bruk av tvang og makt
 • ha kunnskap om årsaker og ulike former for utfordrende atferd
 • kunne utforme og iverksette strategier for å forebygge og håndtere utfordrende atferd
 • ha kunnskap om hvordan tilrettelegge for kommunikasjon, deltakelse og livsutfoldelse for mennesker med multifunksjonshemming
 • hakunnskap om komorbide tilstander som psykiske lidelser og atferdsvansker hos multifunksjonshemmede
 • ha kunnskap om ulike utfordringer knyttet til sårbarhet hos mennesker med utviklingshemming

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, veiledede refleksjonsgruppergruppearbeid, ferdighetstrening, arbeid med situasjoner og problemstillinger fra egen praksis, sjølstudier og arbeide med eget utviklingsarbeid (fordypningsoppgave)

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Rapport(er)
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Refleksjonsnotat er et obligatorisk arbeidskrav som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet VHM723.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: -
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. juli 2021 04:31:18