Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

VPH724 Fordypningoppgave (Høst 2019–Vår 2020)

Om emnet

Fordypningsoppgaven er knyttet til følgende emner:
Emne E. Analytisk og systematisk bruk av kommunikasjon og samspillskompetanse, fordypningsdel
Emne F. Psykoterapeutiske behandlingsperspektiver, fordypningsdel

Fordypningsoppgave - retningslinjer
Hva skal oppgaven inneholde
Oppgaven skal ta utgangspunkt i erfaringer hentet fra egen praksis, formet som et narrativ. En begynner gjerne relativt bredt med å beskrive temaet og hvorfor dette er interessant for å ende opp med mer nøyaktige beskrivelser av et smalere område etter hvert. Litteratursøk for å innhente relevant litteratur knyttet til fordypningsoppgavens tematikk og problemstilling skal gjennomføres. Resultatet av dette/disse skal presenteres i oppgaven. Oppgaven må også peke i retning av behov for videre forskning og fagutvikling innen temaet relatert til tverrfaglig psykososialt arbeid.
Oppgavens elementer er:
Sammendrag:
Det viktigste trekkes ut av introduksjon, problemstilling, teori og diskusjon i et kort sammendrag - maksimum 1 side.
Introduksjon og problemstilling:
Det skal gis en innføring i temaet og utformes en problemstilling. En kort redegjørelse av utført litteratursøk, og de viktigste funnene fra søket må presenteres. Hvorfor akkurat denne problemstillingen er interessant som forskningsspørsmål begrunnes. Forskningsspørsmålet/forskningsspørsmålene skal en prøve å belyse ved hjelp av egne praksiserfaringer og teori.

Teori:
Det skal gis en begrunnelse for valg av psykoterapeutisk perspektiv. Det skal ikke redegjøres for det valgte perspektivet i sin helhet, men for de begreper en senere anvender i diskusjonsdelen. Omfanget på dette vil være avhengig av de fenomenene en har valgt å studere

Empiri:
Empiri er i denne sammenhengen egne erfaringer hentet fra klinisk praksis. Framstillingen av dette utformes som narrativ/fortelling med fokus på terapeutiske relasjoner, der studenten selv har vært medaktør eller observatør. Narrativet/ fortellingen utgjør oppgavens analytiske enhet. Det må gjøres rede for hvordan empirien er framkommet (kilder ¿ og kontekst). Konfidensialitet må sikres på en betryggende måte og i henhold til gjeldende etiske retningslinjer.

Diskusjon:
Problemstillingen(e) analyseres ved hjelp av teori og/eller psykoterapeutiske perspektiv og deres forsøk på forklaringer av fenomenet. Sentrale poeng i narrativet belyses ut fra begreper i det valgte psykoterapeutiske perspektivet, og en søker å forstå narrativet og å danne ny mening. Dette er den mest kritiske delen av oppgaven, og hvor en lettest vil se kandidatens evne til refleksjon og til å være kritisk til teori, empiri og metode. Det kan også være at en ønsker å diskutere den praktiske bruken av, eller det teoretiske utgangspunktet for kliniske metoder som er brukt i feltet. Det at en foretar en slik diskusjon, vil så fremt den naturlig hører inn i oppgaven, ofte være en styrke. Den vil vise at en er i stand til teoretisk å reflektere rundt metodebruken på feltet, eller knyttet spesielt til det gjeldende fenomenet.

Konklusjon med forslag til videre forskning og fagutvikling:
Hovedelementene i diskusjonen understrekes. Det vil styrke oppgaven om en kort kan trekke fram nye problemstillinger, ideer til videre forskning og fagutvikling knyttet til det temaet oppgaven omhandler.

Litteraturliste
Litteraturlista må inneholde alle artikler, bøker eller lignende som en har referert til underveis. Jfr. dokumentet: "Kildehenvisninger og referanseliste - en veiledning" som finnes under biblioteket på høgskolens hjemmeside. Høgskolen bruker Chicago 15B.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Forventet læringsutbytte:

Emne E: Analytisk og systematisk bruk av kommunikasjons- og samspillskompetanse, fordypningsdel.

 
Studenten skal etter fullført emne:

 • identifisere forbindelser mellom eget fag og egne personlige livs- og arbeidserfaringer og psykoterapeutiske behandlingsperspektiver

 • anvende og utvikle egen kreativitet og fleksibilitet i kliniske situasjoner

 • anvende familie- og nettverkssentrerte tilnærminger

 • kritisk analysere kliniske kontekster med ulike krav til tvang, kontroll og assistanse

 • anvende kunnskap om kommunikasjon i samspill med mennesker

- hvor temaer som seksuelle overgrep, spiseforstyrrelser, aggresjons- og voldsproblematikk, selvmordsproblematikk, rusavhengighet, personlighetsforstyrrelser og psykose er sentrale.
- med biologisk betingede kommunikasjonsproblem.
- med utfordringer knyttet til migrasjon.
- i ansvarsgrupper og nettverksmøter.

 • utrede, systematisere, identifisere og dokumentere behov, i tillegg til å gjennomføre og evaluere tiltak

 • utføre sitt arbeid med solid etisk og juridisk forankring

 • innfri hovedmålsettingene i psykososialt arbeid

Emne F. Psykoterapeutiske behandlingsperspektiver, fordypningsdel.
Studenten skal etter fullført emne:Kandidaten kan:

 • anvende psykoterapeutiske behandlingsperspektiver på en etisk forsvarlig måte i kliniske situasjoner

 • redegjøre for ulike forklaringsmodeller (biologiske, psykologiske, psykososiale) på psykisk helse og hvordan disse forklaringsmodellene henger sammen med ulike behandlingsperspektiver

 • identifisere og beskrive hvordan ulike behandlingsperspektiver gjenspeiler ulike vitenskapsteoretiske ståsted

 • evaluere utfordrende kliniske samspillsituasjoner med tanke på å identifisere hindringer i ens egen tilnærmingsmåte, eller andre i organisasjonens tilnærminger. Og med basis i psykoterapeutiske tilnærmingsmåter finne alternativer som kan åpne opp for vekstfremmende samspill

 • anvende psykoterapeutiske perspektiver i dialoger med brukere og pårørende som ivaretar deres autonomi og fremmer brukermedvirkning

Eksamen

Anonym. Intern og ekstern sensor.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 10:21:10