Fakta om emnet

Studiepoeng:
3.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VPH725 Utvikling og utøvelse av psykoterapautiske perspektiv 3 (Høst 2019)

Om emnet

Et hovedmål med studiet er å videreutvikle studentenes relasjonskompetanse. For å nå dette målet er psykoterapeutiske forståelses- og tilnærmingsmåter vektlagt gjennom hele studiet. Refleksjonsgrupper er en sentral arbeidsmetode i studiet. Fokus i gruppene er utvikling og utøvelse av psykoterapeutisk kompetanse gjennom felles refleksjon med utgangspunkt i kliniske samspill. Hva kan man si og gjøre for å skape en åpen dialog med mennesker med psykiske lidelser? En tilstreber en tverrfaglig sammensetning av gruppene og at deltakerne gjerne har ulik praksisbakgrunn. De fleste av studentene er ansatte i første- og andrelinjetjenester i løpet av studietiden. Dette gir gode muligheter til å integrere og kombinere eksempler fra praksis med det teoretiske lærestoffet. Det er studentene som har ansvaret for å ha med klinisk materiale til gruppetimene og ha gjennomgått aktuell litteratur på forhånd. Refleksjonsgruppene vil fungere rettledende og fylle rommet mellom praksis og teori. 

Det er lagt 100 timer av studiet til refleksjonsgruppene mellom ukesamlingene. Gruppene skal møtes minimum 5 ganger a 5 timer per semester. Veileder skal være tilstede på 4 av samlingene a 2,5 timer. Veileder skal tilføre praktisk – klinisk kunnskap om de sentrale behandlingsretningene, fremme refleksjon og tydeliggjøre studentenes læringsforutsetninger. Veileder er også pålagt å vurdere hver enkelt students innsats i form av forberedelse til, og aktiv deltakelse på hvert gruppemøte. Det skal skrives referat fra hver gruppesamling. Referatet må godkjennes av veileder.

Deltakelse på refleksjonsgruppemøtene er obligatorisk, og gruppene fungerer som faste enheter over to studieår. Deltakelse på refleksjonsgruppemøtene er obligatorisk, kun 10 % fravær per år tolereres.

Emne E: Analytisk og systematisk bruk av kommunikasjons- og samspillskompetanse, fordypningsdel.

Sentrale delemner

 • Basal kommunikasjons- og samspillsteori.
 • Kommunikasjon og samspill i et utviklingsperspektiv.
 • Kommunikasjonsbegreper og teori fra familieterapitradisjonen.
 • Åpne reflekterende prosesser i et språk- og samtaleperspektiv og nettverksperspektiv.
 • Systemisk intervjumetodikk.
 • Sammenhenger mellom kommunikasjon og psykopatologi.
 • Sammenhenger mellom kommunikasjon/samspillforståelse og behandlingsperspektiv.
 • Forståelse og behandlingsmetoder av mennesker med: seksuelle overgrep, spiseforstyrrelser, rusavhengighet, selvskadingsproblematikk, aggresjons- og voldsproblematikk, selvmordsproblematikk, personlighetsforstyrrelser.
 • Psykisk helse og migrasjon.

Emne F. Psykoterapeutiske behandlingsperspektiver, fordypningsdel.

Sentrale delemner

 • Ulike psykoterapeutiske behandlingsperspektiver med særlig vektlegging av selvpsykologi, personsentrert psykoterapi, kognitiv terapi og andre ordens systemisk terapi.
 • Nyere behandlingsformer som f. eks LØFT, MI og ACT knyttes til de psykoterapeutiske behandlingsperspektivene som er studiets fundament.
 • Etiske refleksjoner.
 • Bevisstgjøring av personlig og faglig kompetanse.
 • Bevisstgjøring av egen rolle i samhandling med brukere.
 • Brukererfaringer og brukerperspektiv.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Emne E: Analytisk og systematisk bruk av kommunikasjons- og samspillskompetanse, fordypningsdel.

Studenten skal ved fullført emne:

 • anvende og utvikle egen kreativitet og fleksibilitet i kliniske situasjoner
 • anvende familie- og nettverkssentrerte tilnærminger
 • kritisk analysere kliniske kontekster med ulike krav til tvang, kontroll og assistanse
 • utrede, systematisere, identifisere og dokumentere behov, i tillegg til å gjennomføre og evaluere tiltak
 • utføre sitt arbeid med solid etisk og juridisk forankring

Emne F. Psykoterapeutiske behandlingsperspektiver, fordypningsdel.

Studenten skal etter fullført emne:

 • anvende psykoterapeutiske behandlingsperspektiver på en etisk forsvarlig måte i kliniske situasjoner  
 • identifisere og beskrive hvordan ulike behandlingsperspektiver gjenspeiler ulike vitenskapsteoretiske ståsted 
 • anvende psykoterapeutiske perspektiver i dialoger med brukere og pårørende som ivaretar deres autonomi og fremmer brukermedvirkning

Undervisnings- og læringsformer

Innhold og arbeidsmetoder i gruppesamlingene:
Kort gjennomgang av sentrale begreper innenfor det valgte psykoterapeutiske perspektivet der forventes at studentene er aktive. Rollespill med utgangspunkt i case/ situasjonsbeskrivelse der en forsøker å anvende spørsmål fra valgte psykoterapeutiske perspektiv. Studentene veksler på å ha brukerrolle, pårørenderolle, terapeutrolle og observatørrolle.

Etter hvert som de psykoterapeutiske perspektivene blir mer kjent, forventes det mindre tid brukt på teorigjennomgang og tilsvarende mer tid på rollespill.I den tiden veileder ikke er til stede kan studentene, i samråd med veileder, velge om de skal bruke tida på teori eller rollespill. Referent skriver referatet med utgangspunkt i mal for referat for refleksjonsgruppa.

Ved siste samling i hvert semester, må følgende avtales:

 1. 5 møtedatoer og tidspunkt for kommende semester.
 2. Møtested.
 3. Kontaktperson i gruppa for kommende semester.
 4. Hvilket psykoterapeutisk perspektiv som skal anvendes ved førstkommende gruppesamling.
 5. Hvem som har ansvar for å ta med case/situasjonsbeskrivelse fra egen arbeidsplass til førstkommende gruppesamling. Husk anonymisering! Caset skal sendes på e-post til gruppemedlemmer og veileder senest 1 uke før refleksjonsgruppemøtet.
 6. Hvem som skal være referent på førstkommende gruppesamling.

Mot slutten av hver gruppesamling må punktene 4-6 avtales til kommende gruppesamling. Disse avtalene skrives i referatet.

 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav: 5
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Referatene leveres i egen mappe for refleksjonsgruppa senest 1 uke etter refleksjonsgruppemøtet. Veileder skal godkjenne/ikke-godkjenne referatet innen neste refleksjonsgruppemøte. Referentrollen går på omgang mellom studentene i gruppen.
 • Obligatorisk arbeidskrav: Øvelser
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Det er forventet at studenten aktivt deltar i rollespill og refleksjoner på refleksjonsgruppemøtene som en del av å få bestått refleksjonsgruppe.
 • Obligatorisk arbeidskrav: Seminar-/samlingsdeltagelse
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Deltakelse på refleksjonsgruppene er obligatorisk. Kun 10 % fravær er godtatt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: %
 • Varighet: Semester
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: -

Pensum

Pensumliste utdeles ved semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 04:32:17