Fakta om emnet

Studiepoeng:
10.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VPLP03 Praksis i pleie og miljøarbeid (Høst 2019)

Om emnet

 • Pleie og omsorg

 • Somatikk

 • Medikamenthåndtering

 • Miljøarbeid

Det gis ut et eget praksishefte med nærmere informasjon om praksisperioden.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fulllført emne:

 • vise kunnskap og ferdigheter i planlegging og gjennomføring av pleie, omsorgs- og rehabiliteringstiltak overfor brukere og pasienter i et livsløpsperspektiv

 • vise kunnskap og ferdigheter i forsvarlig medikamenthåndtering

 • kunne delta i og følge opp medisinsk behandling

 • kjenne grensene for sin egen helsefaglige kompetanse

 • vise kunnskap om de vanligste sykdommer, herunder psykiske lidelser, og kunne registrere de vanligste symptomene i forbindelse med disse

 • vise evne og vilje til samhandling med mennesker med ulike funksjonsvansker, med deres familie, pårørende og nærmiljø

 • vise evne og vilje til samarbeid og til å etablere tillitsforhold med brukeren for å oppnå størst mulig grad av trivsel, velferd og livskvalitet

 • kunne reflektere over betydningen av egen forforståelse og personlige erfaringer i yrkesutøvelsen

 • kunne legge til rette for brukermedvirkning og myndiggjøring i sitt samvær med bruker

 • utføre omsorgsoppgaver i brukeren sitt hjem med respekt og verdighet

 • vise respekt for andre profesjoners kompetanse og se viktigheten av tverrfaglig/tverrprofesjonelt samarbeid

 • reflektere over etiske problemstillinger rundt planlagte og gjennomførte tiltak, og anvender de yrkesetiske retningslinjene

 • ha oversikt over aktuelt lovverk og praksisplassens plassering i det offentlige systemet

Undervisnings- og læringsformer

Praksis i pleie og miljøarbeid, skal gjennomføres i 3. semester. Studentene kan ha sin praksisstudie i sykehjem eller hjemmesykepleie/hjemmetjenesten. Fokus er blant annet pleie og omsorg, somatikk, medikamenthåndtering, miljøarbeid og livsverden.

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 05:21:31