Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Stål Kapstø Bjørkly
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

DRHS901 Fordypning i kvantitativ forskningsmetode og mixed methods (Vår 2019)

Om emnet

Hovedfokus er å gi kandidatene anvendt kunnskap i multivariate måle- og analysemetoder. Utvalget av kvantitative metoder som dekkes vil forankre emnet i studieprofilen gjennom at metodene tar utgangspunkt i hvordan en kan systematisere empirisk kunnskap om psykososiale hjelperelasjoner. Emnet skal også gi metodekunnskap som er innrettet på nytten av å kombinere kvantitativ og kvalitativ metode ("mixed methods"), og å bruke multivariate metoder i utforming og gjennomføring av forskningsdesign.
De statistiske metodene er valgt fordi de er relevante i forhold til et bredt spekter av forsknings design.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter fullført emne har kandidatene følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • skal kunne forstå sammenhengen mellom eksisterende kunnskapsnivå innen det aktuelle forskningsområdet, forskningsmål og valg av forskningsmetode

 • skal kunne forstå sterke sider og begrensninger knyttet til disse multivariate forskningsmetodene: lineær og logistisk regresjon, survival analyser og faktor analyser

 • skal kunne identifisere eksisterende kunnskapsnivå innen et aktuelt forskningsområde ved hjelp av systematisk litteratur review og meta-analyse metodikk

 

Ferdigheter

 • skal kunne anvende de nevnte multivariate forskningsmetodene, systematisk litteraturstudie og meta-analyse metodikk

 • skal kunne se synergieffekter av og kunne bruke kombinasjoner av kvantitative og kvalitative design (mixed methods)

 • skal kunne utforme forskningsdesign med utgangspunkt i de nevnte multivariate forskningsmetodene

Generell kompetanse

 • skal ha innsikt i muligheter og begrensninger i kvantitative tilnærminger i helse- og sosialfaglig forskning

 

Profilforankring:

 • Utvalget av metoder som dekkes vil forankre emnet i studiets profil gjennom at metodene tar utgangspunkt i hvordan en kan samle, systematisere og analysere empiriske data knyttet til psykososiale hjelperelasjoner. Det vil bli lagt vekt på å bruke forskningsdata og forskningsillustrasjoner fra helse- og sosialfaglig praksis i undervisningen.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning og bruk av PC lab

Emnet organiseres som en tredagers samling. Arbeids- og undervisningsformer vil hovedsakelig bestå av innføringsforelesninger, bruk av statistiske analyser i PC lab og individuelle hjemmeoppgaver.

Eksamen

Emnet krever godkjent individuell besvarelse av passeringsoppgave (hjemme eksamen).

Intern sensor

Evaluering av emnet

Standard skjema

Pensum

Litteratur:

 • Fagerland, M. W. (2015). Kapittel 12. Evidence-Based Medicine and Systematic Reviews. I Laake, P., Benestad, H. B., & Olsen, B. R.. Research in medical and biological sciences – From planning and preparation to grant application and publication. London: Elsevier. (30 sider).

 • Friborg, O. (2010). Kapittel 1 Klassisk testteori og utvikling av spørreinstrumenter. I Martinussen, M. (red) (2010). Kvantitativ forskningsmetodologi i samfunns- og helsefag. Bergen: Fagbokforlaget. (40 sider)

 • Laake, P. & Fagerland, M. W. (2015). Kapittel 11. Statistical Inference. I Laake, P., Benestad, H. B., & Olsen, B. R. (2015) Research in medical and biological sciences – From planning and preparation to grant application and publication. London: Elsevier. (51 sider)

 • Maric, M., Wiers, R.W., & Prins, P.J.M. (2012). Ten ways to improve the use of statistical mediation analysis in the practice of child and adolescent treatment research. Clinical Child and Family Psychology Review, 15, 177-191

 • Martinussen, M. (2010). Kapittel 8 Meta-analyse. I Martinussen, M. (red) (2010). Kvantitativ forskningsmetodologi i samfunns- og helsefag. Bergen: Fagbokforlaget. (33 sider)

 • Morrison, G.S. (2013). Tutorial on logistic-regression calibration and fusion: converting a score to a likelihood ratio. Australian Journal of Forensic Sciences, 45(2), 173-179

 • O'Cathain, A., Murphy, E., & Nicholl, J. (2010). Three techniques for integrating data in mixed methods studies. British Medical Journal, 341,1147-1150.

 • Rothstein, H.R. (2008). Publication bias as a threat to the validity of meta-analytic results. Journal of Experimental Criminology, 4, 61-81

 • Streiner, D.L., & Norman, G.R. (2010). Survival analysis. Community Oncology, 7, 477-479

 • Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2010). Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral

 • Research. London: Sage Publications (Kapittel 1, 6, 22, 23, 28) (147 sider)

 • Tong, A., Sainsbury, P., & Craig, J. (2007). Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): A 32-item checklist for interviews and focus groups. International

 • Journal of Quality in Health Care, 19, 349-357

 • Williams, B., Brown, T., & Onsman, A. (2012). Exploratory factor analysis: A five-step guide for novices. Australian Journal of Paramedicine, 8(3),1-13

 • Ødegård, A. & Bjørkly, S. (2012). A mixed method approach to clarify the construct validity of interprofessional collaboration – An empirical research illustration. Journal of Interprofessional Care, 26 (4), 283-288.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. des. 2022 04:31:49