Fakta om emnet

Studiepoeng:
2.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Karl Yngvar Dale
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

VAK703 Kommunikasjon og samhandling - Praktisk eksamen i anamnese og klinisk undersøkelse (Vår 2019–Høst 2019)

Om emnet

Emnet gir studenten avansert kunnskap om kommunikasjon og samhandling med alvorlige syke pasienter og deres pårørende. I tilnærming til pasienter og pårørende står person- og familiesentrert omsorg sentralt. Samhandling mellom og på tvers av profesjoner og tjenestetilbud, samt brukerinvolvering og medvirkning er sentrale prinsipp i samhandlingen.

Sentrale tema for undervisning
Kommunikasjon og samhandling med pasient- og pårørende i akutte, ustablie og uavklarte situasjoner

 • Dialogen som redskap
  • Kommunikasjon og samhandling med pasient og pårørende
  • Kommunikasjon og samhandling med barn og ungdom som pårørende
  • Kommunikasjon med mennesker fra ulike kulturer (bruk av tolk)
 • Kroppslige kommunikasjonsuttrykk
 • Ulike metoder for tilnærming (spikes, ask-tell-ask, advanced care planning, motiverende intervju, ISBAR)
 • Miljøterapi, validering og reminisens

Samhandling og samarbeid mellom og på tvers av profesjoner og nivå i helsetjenesten

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Etter fullført emne forventes det at studenten har:

 • avansert kunnskap om reaksjoner på sykdom og lidelse
 • inngående kunnskap om ulike former for verbal- og nonverbal kommunikasjon
 • avansert kunnskap om ulike metoder for kommunikasjon, samhandling og samarbeid

Ferdigheter
Etter fullført emne forventes det at studenten kan:

 • anvende relevant metode i kommunikasjon med pasient- og pårørende
 • involvere og samhandle med pasient og pårørende i behandlingsforløpet
 • samhandle og samarbeide innad, mellom og på tvers av profesjoner, tjenestetilbud og nivå i helsetjenesten

Generell kompetanse
Etter fullført emne forventes det at kandidaten har:

 • innsikt i rollen som avansert klinisk sykepleier, og reflekterer over egen og andres rolle i utøvelse av kommunikasjon og samhandling

Undervisnings- og læringsformer

Studiets arbeids- og undervisningsformer omfatter forelesninger, seminar, gruppearbeid, work-shops, ferdighetstrening, selvstudie, deltakelse i refleksjonsgrupper og skriving av refleksjonsnotat

 

Eksamen

 • Vurderingsform: Muntlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: Semester
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. feb. 2020 15:31:37