Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Karl Yngvar Dale
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VAK706 Fordypningsoppgave -med utvalgte emner (Vår 2019)

Om emnet

Emnet er inndelt i to delemner, og skal gi en videreføring og fordypning i tema tilknyttet:

Delemne 1) Organisering og ledelse

Emnet gir studenten innføring i organisering, ledelse og regulering av helsetjenesten. Sammen med kunnskap om endring og endringsledelse, kvalitetsarbeid og forskning, gir dette grunnlag for å møte utfordringer i helsevesenet.

Sentrale tema for undervisning

 • Helsepolitikk, ressurser og prioritering

 • Ledelse og lederskap

 1. Kvalitet og pasientsikkerhet

 2. Ansvar, makt og myndighet

 3. Dialogen som redskap for å fremme samarbeid og samhandling

 4. Ledelse og koordinering av tverrfaglige team

Kvalitetsforbedringsarbeid og nytenkning

 • Kunnskapsbasert praksis

 • Den lærende organisasjonen

 • Kvalitetsarbeid i praksis

Delemne 2): Fordypningsoppgaven

Gjennom arbeidet med fordypningsoppgaven skal studenten tilegne seg en vitenskapelig arbeidsmåte. Det er gitt to alternativer til utforming av oppgaven:

 1. Utarbeide en prosjektplan for et vitenskapelig arbeid

 2. Utarbeide en prosjektplan for et endringsprosjekt i klinisk praksis

Oppgaven skal ta utgangspunkt i et selvvalgt tema. Arbeidet med fordypningsoppgaven starter med at studenten legger frem tema og problemstilling i et eget seminar. Dette følges opp med flere oppgaveseminar samt veildening (se egne retningslinjer for utforming av fordypningsoppgaven i Canvas).

Sentrale tema for undervisning

 • Elementer i prosjektplan for et vitenskapelig prosjekt

 • Elementer i prosjektplan for et kvalitetsforbedringsprosjekt

 • Hvordan lage en poster

 • Oppgaveseminar med presentasjon av eget arbeid

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes at fravær over 20% ikke er overskredet, at alle arbeidskrav er godkjent og eksamener er bestått, før studenten kan begynne på emne VAK706

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Delemne 1) Organisering og ledelse

Etter fullført emne forventes det at kandidaten har:

Kunnskap

 • kunnskap om sentrale helsepolitiske føringer

 • inngående kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid

 • inngående kunnskap om ulike ledelsesformer

 • avansert kunnskap om kvalitetsarbeid og kvalitetsutvikling i helsesektoren

Ferdigheter

 • anvende kunnskap om aktuelle lover og rettigheter i klinisk arbeid

 • koordinere og lede tverrfaglige team

 • anvende kunnskap om forskningsresultat for å bidra til endring og nytenkning

 • inspirere og involvere til fagutvikling, endringsarbeid og nytenkning på egen arbeidsplass

Generell kompetanse

 • reflektere kritisk over eksisterende praksis

 • kommunisere faglige problemstillinger og aktuelle metoder for fagutvikling

 

Delemne 2): Fordypningsoppgaven

Etter fullført emne forventes det at kandidaten har:

Kunnskap

 • avansert kunnskap om databaser og litteratursøk

 • oversikt over sentrale elementer som inngår i en prosjektplan for vitenskapelig prosjekt og et kvalitetsforbedringsprosjekt

Ferdigheter

 • identifisere relevante tema for et forsknings- og/eller kvalitetsforbedringsprosjekt

 • behandle stoffet på en selvstendig, saklig, kritisk og analytisk måte

 • redegjøre for temaet på en vitenskapelig måte

 • initiere og delta i forsknings- og/eller kvalitetsforbedringsarbeid

Generell kompetanse

 • Anvende etiske prinsipper i forsknings- og/eller kvalitetsforbedringarbeid

 • Aktiv bidra til nytenkning og kunnskapsutvikling i helse- og omsorgstjenestene

Undervisnings- og læringsformer

Studiets arbeids og undervisningsformer omfatter forelesning, fremlegg av studentarbeid i seminarer og individuell veiledning.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Aktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer, work-shops og refleksjonsgrupper

Muntlige presentasjoner av studentarbeid

Faglig forberedt til ferdighetstrening i simuleringsenhet

Refleksjonsnotat fra refleksjonsgruppene må være godkjent.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen

 • Andel: 100%

 • Varighet: 1 semester

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter (A-F)

 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

 • Kommentar:Fordypningsoppgave med muntlig presentasjon eller posterpresentasjon.Til oppgaven skal studenten ha et selvvalgt pensum på ca. 500 sider.

Pensum

Det er utarbeidet en egen oversikt over pensumlitteraturen som legges ut ved studiestart. Pensum oppdateres fortløpende.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. juni 2020 00:21:14