Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Emmy Elizabeth Langøy
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VHM722 Psykologisk perspektiv, juridiske emner og etisk refleksjon (Vår 2019)

Om emnet

Emnet skal gi innføring i ulike teoretiske perspektiver, som læringsteori, kognitiv psykologi, utviklingspsykologi m.m., i tillegg til utvalgte juridiske emner og etisk refleksjon.
Dette emne er delt inn i 3 delemner; 1) Psykologiske perspektiv, 2) Utvalgte juridiske emner og 3) Etikk og etisk refleksjon.

 1) Psykologiske perspektiv

 •  Læringsteori
 • Kognitive/ atferdsanalytiske teorier
 • Kommunikasjons- og samspillsteori
 • Tilknytningsteori
 • Tidlig samspill
 • Nettverksteori
 • Sosialpsykologi og interaksjonisme

2) Utvalgte juridiske emner

 •  Saksbehandlingsprinsipper
 • Helse- og omsorgstjenesteloven (spesielt kapittel 9)
 • Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
 • Opplæringsloven
 • Pasient- og brukerrettighetsloven (spesielt kapittel 4A)
 • Individuell plan
 • Samhandlingsreformen
 • Lov om helsepersonell
 • Spesialisthelsetjenesteloven
 • Vergemålsloven

3) Etikk og etisk refleksjon

 •  Ulike etiske retninger
 • Etiske aspekt ved diagnostisering og behandling
 • Etiske dilemma i relasjon og samhandling
 • Skjønnsutøvelse
 • Etiske utfordringer ved bruk

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha kunnskap om ulike psykologiske/pedagogiske perspektiv og tilnærmingsmåter, med spesiell vekt på læringsteori
 • ha kunnskap om kommunikasjon og relasjonens betydning i samhandling med mennesker med funksjonshemming
 • kunne anvende relevant lovverk i arbeid for, og sammen med mennesker med funksjonshemming
 • kunne identifisere og analysere etiske problemstillinger i den praktiske hverdagen
 • kunne reflektere over rollen som profesjonell yrkesutøver, og etiske utfordringer ved bruk av tvang og makt

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 6 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. sep. 2020 19:21:30