Fakta om emnet

Studiepoeng:
2.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Undervisningsspråk:
Norsk

VPH722 Refleksjonsgruppe - 2 semester (Vår 2019)

Om emnet

Et hovedmål med studiet er å videreutvikle studentenes relasjonskompetanse. For å nå dette målet er psykoterapeutiske forståelses- og tilnærmingsmåter vektlagt gjennom hele studiet. Refleksjonsgrupper er en sentral arbeidsmetode i studiet. Fokus i gruppene er utvikling og utøvelse av psykoterapeutisk kompetanse gjennom felles refleksjon med utgangspunkt i kliniske samspill. Hva kan man si og gjøre for å skape en åpen dialog med mennesker med psykiske lidelser? En tilstreber en tverrfaglig sammensetning av gruppene og at deltakerne gjerne har ulik praksisbakgrunn. De fleste av studentene er ansatte i første- og andrelinjetjenester i løpet av studietiden. Dette gir gode muligheter til å integrere og kombinere eksempler fra praksis med det teoretiske lærestoffet. Det er studentene som har ansvaret for å ha med klinisk materiale til gruppetimene og ha gjennomgått aktuell litteratur på forhånd. Refleksjonsgruppene vil fungere rettledende og fylle rommet mellom praksis og teori. 

Det er lagt 100 timer av studiet til refleksjonsgruppene mellom ukesamlingene. Gruppene skal møtes minimum 5 ganger a 5 timer per semester. Veileder skal være tilstede på 4 av samlingene a 2,5 timer. Veileder skal tilføre praktisk ¿ klinisk kunnskap om de sentrale behandlingsretningene, fremme refleksjon og tydeliggjøre studentenes læringsforutsetninger. Veileder er også pålagt å vurdere hver enkelt students innsats i form av forberedelse til, og aktiv deltakelse på hvert gruppemøte. Det skal skrives referat fra hver gruppesamling. Referatet må godkjennes av veileder.

Deltakelse på refleksjonsgruppemøtene er obligatorisk, og gruppene fungerer som faste enheter over to studieår. Deltakelse på refleksjonsgruppemøtene er obligatorisk, kun 10 % fravær per år tolereres.

Emne B. Psykisk helsearbeid: organisering, koordinering og tverrprofesjonelt samarbeid, basisdel.

Sentrale delemner

 • Psykiatriens og psykisk helseverns historie.
 • Organiseringen av psykisk helsevern på kommunalt og statlig forvaltningsnivå.
 • Endringsstrategier og kvalitetsutvikling.
 • Lovverk.
 • Helse- og sosialpolitiske føringer og nyere faglige idealer.
 • Nye organisasjonsformer og behandlingstilbud.
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.
 • Frivillige, selvhjelps- og brukerstyrte tiltak.
 • Tverrprofesjonelt samarbeid.

Emne C. Analytisk og systematisk bruk av kommunikasjon- og samspillskompetanse, basisdel.

Sentrale delemner

 • Basal kommunikasjons- og samspillsteori.
 • Kommunikasjon og samspill i et utviklingsperspektiv.
 • Kommunikasjonsbegreper og teori fra familieterapitradisjonen med særlig vektlegging av andre ordens systemisk forståelse.
 • Åpne reflekterende prosesser i et språk- og samtaleperspektiv og nettverksperspektiv.
 • Systemisk intervjumetodikk.
 • Sammenhenger mellom kommunikasjon og psykopatologi.
 • Sammenhenger mellom kommunikasjon/samspillforståelse og behandlingsperspektiv.
 • Genogram og nettverkskart.

Emne D: Psykoterapeutiske behandlingsperspektiver, basisdel.

Sentrale delemner

 • Ulike psykoterapeutiske behandlingsperspektiver med særlig vektlegging av selvpsykologi, personsentrert psykoterapi, kognitiv terapi og andre ordens systemisk terapi.
 • Sykdomsmodellen, klassifikasjon, diagnostikk.
 • Angst, tvang, depresjon og psykotiske tilstander.
 • Brukerperspektivet /brukermedvirkning.
 • Etiske dilemma.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Emne B. Psykisk helsearbeid: organisering, koordinering og tverrprofesjonelt samarbeid, basisdel.

Læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

 • analysere sammenhenger mellom ulike behandlingsperspektiv, oppgaver og organisering innen feltet psykisk helsearbeid
 • utvikle tverrfaglig samarbeids- og utviklingsprosjekter
 • anvende kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid for å etablere og stimulere samarbeid på ulike nivå
 • beskrive ulike typer behandlingstilbud til mennesker med psykiske lidelser, og analysere ulike konsekvenser disse tilbudene kan ha for brukere og pårørende.

 

Emne C. Analytisk og systematisk bruk av kommunikasjon- og samspillskompetanse, basisdel.

Læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne::

 • redegjøre for hvordan informasjon overføres og skaper mening
 • beskrive sammenhenger mellom relasjon, språk og kontekst
 • beskrive hovedforskjellene på første og andre ordens terapeutposisjon, og vise at denne kunnskapen får kliniske konsekvenser
 • anvende basale ferdigheter i systemisk intervjumetodikk
 • beskrive reflekterende prosesser
 • utarbeide genogram og nettverkskart og benytte disse i terapeutiske relasjoner

 

Emne D: Psykoterapeutiske behandlingsperspektiver, basisdel.

Læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

 • redegjøre for ulike forklaringsmodeller (biologiske, psykologiske, psykososiale) på psykisk helse og hvordan disse forklaringsmodellene henger sammen med ulike behandlingsperspektiver
 • beskrive ulike psykoterapeutiske perspektiver og behandlingsmodeller knyttet til psykiske lidelser

Undervisnings- og læringsformer

Innhold og arbeidsmetoder i gruppesamlingene:

Del 1: Gjennomgang av sentrale begreper innenfor det valgte psykoterapeutiske perspektivet. I denne prosessen forventes det at studentene er aktive i dialog sammen med hverandre, og sammen med veileder. Det forutsettes at både student og veileder er forberedt i det aktuelle psykoterapeutiske perspektivet. Hjelpemidler som notater, støtteark fra forelesninger og pensumlitteratur kan brukes i gruppesamlinga.

Del 2: Rollespill med utgangspunkt i case/ situasjonsbeskrivelse der en forsøker å anvende spørsmål fra valgte psykoterapeutiske perspektiv. Studentene veksler på å ha brukerrolle, pårørenderolle, terapeutrolle og observatørrolle.

I begynnelsen av studiet vil størsteparten av tiden bli brukt på del 1, men det vektlegges å komme raskt i gang med korte rollespill-sekvenser. Etter hvert som de psykoterapeutiske perspektivene blir mer kjent, forventes det mindre tid brukt på del 1 og tilsvarende mer tid på rollespill.

I den tiden veileder ikke er til stede kan studentene, i samråd med veileder, velge om de skal bruke tida på del 1 eller del 2. Referent skriver referatet med utgangspunkt i malen for referat for refleksjonsgruppa.

Ved siste samling i hvert semester, må følgende avtales:

 1. 5 møtedatoer og tidspunkt for kommende semester.
 2. Møtested.
 3. Kontaktperson i gruppa for kommende semester.
 4. Hvilket psykoterapeutisk perspektiv som skal anvendes ved førstkommende gruppesamling.
 5. Hvem som har ansvar for å ta med case/situasjonsbeskrivelse fra egen arbeidsplass til førstkommende gruppesamling. Husk anonymisering! Caset skal sendes på e-post til gruppemedlemmer og veileder senest 1 uke før refleksjonsgruppemøtet.
 6. Hvem som skal være referent på førstkommende gruppesamling.

Mot slutten av hver gruppesamling må punktene 4-6 avtales til kommende gruppesamling. Disse avtalene skrives i referatet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav: 5
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Referatene leveres i egen mappe for refleksjonsgruppa senest 1 uke etter refleksjonsgruppemøtet. Veileder skal godkjenne/ikke-godkjenne referatet innen neste refleksjonsgruppemøte. Referentrollen går på omgang mellom studentene i gruppen.
 • Obligatorisk arbeidskrav: Øvelser
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Det er forventet at studenten aktivt deltar i rollespill og refleksjoner på refleksjonsgruppemøtene som en del av å få bestått refleksjonsgruppe.
 • Obligatorisk arbeidskrav: Seminar-/samlingsdeltagelse
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Deltakelse på refleksjonsgruppene er obligatorisk. Kun 10 % fravær er godtatt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: %
 • Varighet: Semester
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: -

Pensum

Pensumliste utdeles ved semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 17:21:25