Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Signe Gunn Julnes
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

AKS701 Sykdomslære (Høst 2020)

Om emnet

Emnet gir bred kunnskap om anatomi, fysiologi, patofysiologi og mikrobiologi relatert til de mest vanlige sykdomstilstander og helseproblemer en møter i kommunale helse- og omsorgtjenester. Hovedfokuset er rettet mot pasienter/brukere i alle aldre, med akutte, kortvarige, og kroniske sykdomstilstander. En legger særlig vekt på de med komplekse sykdomstilstander og sammensatte behov - eksempelvis med både somatiske, psykiske og rusrelaterte helseutfordringer og sykdommer. Sentralt i emnet er diagnostikk og behandlingsprinsipper i akutte- og kroniske faser av sykdommen. Innholdet er rettet mot organovergripende symptomer som er uttrykk for de opplevde endringer og problemstillinger en møter hos pasienter i klinisk praksis. Sammen med kunnskap om patofysiologiske endringer, symptomer på sykdom og bruk av case, skal studentene gjennom en helhetlig tilnærming til helse og sykdom utvikle ferdigheter og kompetanse i å identifisere, vurdere og analysere tegn til endringer i pasientens helsetilstand, gjøre vurderinger, føre faglige resonnement og diskutere intervensjoner og behandling.

 

Sammen med AKS 700, legger emnet grunnlag for kliniske vurderinger og beslutninger i AKS 702 - 703, og skal gi studentene styrket kunnskapsgrunnlag i å kartlegge og vurdere pasientens helsetilstand, samt kunne iverksette helsefremmende, forebyggende, behandlende eller oppfølgende intervensjoner, alene eller i samarbeid med andre profesjoner.

 

 

Tema

 

 • Akutte og kroniske sykdommer og helseproblemer knyttet til sentrale organsystem som nevrologiske- og endokrine system, hjerte- og karsystem, respirasjonsorgan, mage- og tarmsystem, nyre- og urinveier, muskel- og skjelett, syn og hørsel, blod- og immunsystem, samt væske- og elektrolyttbalanse

 • Sentrale symptomer og tilstander som ernæringssvikt, dehydrering, tann- og munnhelse, smerte, kognitiv svikt, delir, skrøpelighet,

 • Psykiske lidelser som depresjon, angst og psykose

 • Demenssykdommer

Diagnostikk og behandling

 

 • Organovergripende symptomer - utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging

 • Laboratorieprøver og diagnostiske undersøkelser

 • Kartleggingsredskaper og ulike metoder for tilnærming

 • Etiske aspekt ved diagnostikk og behandling

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

 

Etter fullført emne forventes det at studenten har:

 

 • Inngående kunnskap om ulike sykdommer, symptomer og patofysiologiske endringer

 • Forståelse for sammenhengen mellom faktorer som disponerer, utløser og opprettholder en sykdomstilstand

 • Inngående kunnskap om de mest vanlige behandlingsmåter knyttet til akutte- og kroniske sykdomstilstander

 • Inngående kunnskap om forskjeller i symptombildet hos barn, voksne og skrøpelige eldre

 

Ferdigheter

 

Etter fullført emne forventes det at studenten kan:

 

 • Skille mellom normale, varianter av det normale, og unormale verdier og symptomer i vurdering av pasient/brukers helsetilstand

 • Identifisere, analysere, vurdere, resonnere og diskutere symptomer på endringer i pasientens helsetilstand og foreslå relevante intervensjoner

 • Kommunisere og diskutere faglige problemstillinger i forhold til diagnostikk og behandling med kollegaer og/eller andre profesjoner

 • Kommunisere om faglige problemstillinger med pasient/bruker og pårørende

 

Generell kompetanse

 

Etter fullført emne forventes det at studenten kan:

 

 • Anvende sine kunnskap og ferdigheter på nye fagområder, og tar ansvar for å arbeide selvstendig i oppfølging av pasienter/brukere i alle aldre og deres pårørende

 • Analysere etiske og faglige problemstillinger relatert til pleie, omsorg og behandling i kommunale helse- og omsorgstjenester

Undervisnings- og læringsformer

Ressursforelesning, gruppearbeid med caseløsning, simulering, ferdighetstrening og kritisk refleksjon, refleksjonsgrupper, selvstudie

Eksamen

Vurderingsform: Skriftlig eksamen

Varighet: 6 Time

Gruppering: Individuell

Karakterskala: Bokstavkarakter

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2022 04:32:06