Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Karl Yngvar Dale
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

MHS700 Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode, fordypningsdel (Høst 2020)

Om emnet

egnede metoder som kan brukes i forskning og klinisk virksomhet og de skal kunne tilegne seg kunnskap om vitenskapelige metoder som gjør dem i stand til å gjennomføre eget vitenskapelig arbeid. Det gis en fordypning i både kvalitative og kvantitative metoder.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:


Kunnskaper

 • ha avansert kunnskap om hoved-posisjoner innen vitenskapsteori

 • ha inngående kunnskap om forskningsetikk

 • ha inngående kunnskap om forskningsdesign og metode


Ferdigheter

 • kunne anvende relevante forskningsdesign og metoder for datainnsamling

 • kunne analysere kvalitative og kvantitative data

 • kunne analysere og forholde seg kritisk til vitenskapelig publisering


Generell kompetanse

 • kunne forstå og anvende sentral vitenskapsteoretisk kunnskap

 • kunne anvende kvalitative eller kvantitative forskningsmetoder

 • kunne gjøre etiske refleksjoner og analyser av forskning og kunnskapsformidling

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, veiledet gruppearbeid ("workshops") og selvstudium.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Obligatorisk arbeidskrav: Rapport(er)

Antall arbeidskrav: 1

Påkrevde arbeidskrav: 1

Kommentar: PROSJEKTSKISSE

 

Prosjektskissen skal gi en foreløbig beskrivelse av det forskningsarbeidet studenten tenker å utføre og skal ha følgende struktur:

 • Innledning
  Kort beskrivelse av tematikken og bakgrunn for valget av denne.

 • Metode
  Beskrivelse av aktuelle fremgangsmåter for å belyse tematikken.

 • Referanser
  Referanser og referanseliste settes opp etter Høgskolens standard.

 •  Omfang:
  Skal ikke overstige 1500 ord.

 • Godkjenning:
  Besvarelsen godkjennes av studentens veileder.aa

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen

 • Varighet: 1 Semester

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått

 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

 • Kommentar: REFLEKSJONSNOTAT INNEN VITENSKAPSTEORI OG METODE

Refleksjonsnotatet utformes med utgangspunkt i følgende oppgavetekst -

1) Drøft hva som er gode normer for vitenskapelig praksis.

2) I all forskning er reliabilitet/refleksivitet/relevans og validitet/gyldighet en utfordring.

Drøft denne utfordringen i relasjon til ditt eget prosjekt.

Omfang: Notatet skal ikke overstige 3000 ord.

Pensum

Generell innføring i forskningsmetode:

 • Polit, Denise F. og Beck, Cheryl Tatano. (2003). Nursing Research: Principles and Methods, 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins

 

Vitenskapsteori

 • Kvernbekk, Tone (2002): Vitenskapsteoretiske perspektiver. I: Thorleif Lund (red.): Innføring i forskningsmetodologi. s 19-78. Oslo: Uniped Forlag.

 

Kvalitative metoder

 • Creswell, J W (2013). Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Approaches, Third Edition,SAGE Publications Thousand Oaks, London, New Delhi

 • Liamputtong, Pranee (2012). Focus group methodology : principles and practice. London: Sage.

 • Malterud, Kirsti (2012). Fokusgrupper som forskningsmetode for medisin og helsefag. Oslo: Universitetsforlaget.

 

Kvantitative metoder

 • Lund, Thorleif (red.). 2002. Innføring i forskningsmetodologi. Oslo: Unipub. Kap 1, 3, 4, 5, 6, 7 og 8.

 

Statistisk analyse (valgfritt etter avtale med veileder)

 • Field, Andy. 2009. Discovering Statistics Using SPSS. 3rd ed. Los Angeles: Sage

 • Griffith, Arthur. 2010. SPSS for Dummies.2nd ed. Hoboken, N.J.: Wiley

 • Pallant, Julie. 2010. SPSS Survival Manual.4th ed. Maidenhead: McGraw-Hill

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2021 01:20:47