Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Trude Fløystad Eines
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VEL200 Innovasjon, produkt – og tjenestedesign (Høst 2020)

Om emnet

Emnet vil gi en innføring i hvordan tjenestedesign som metodisk tilnærming kan bidra til utvikling av bedre produkt eller tjenester for både brukere, pasienter, pårørende og ansatte.  Emnet vil også gi en innføring i bruk av visuelle og kreative verktøy som er nyttige i forbedrings- og innovasjonsprosesser med mange aktører. Norsk og internasjonal forskning på området blir presentert.

Temaer som vil inngå i dette delemnet:

 • Innovasjonsbegrepet

 • Bruker/pasientinvolvering

 • Tjenestedesign som metodisk tilnærming i forbedrings – og innovasjonsprosesser

 • Veikart for tjenesteinnovasjon

 • Samskapende innovasjonsprosesser

 • Visuelle og kreative verktøy

 • Prototyping og testing

Samlinger høst 2020:

 •  8. og 9. september

 • 14. og 15. oktober

 • 17. og 18. november

Merk: det er obligatorisk oppmøte på samlingene.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Det vil være en fordel å ha tatt emnet VEL 100, men det er mulig å melde seg opp som emnestudent på VEL 200. Emnet har søknadskode 3007 i SøknadsWeb for emnestudenter.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne forventes det at kandidaten:

Kunnskap:

 • har kunnskap om tjenestedesign som metodisk tilnærming i forbedrings- og innovasjonsprosesser
 • har kunnskap om viktigheten av å involvere brukere, pasienter og ansatte i produkt – og tjenestedesignprosesser
 • har kunnskap om faktorer som hemmer og fremmer samarbeidsdrevet innovasjon

Ferdigheter:

 • initierer forbedrings – og innovasjonsprosesser på egen arbeidsplass
 • anvender kunnskap om tjenestedesign i planlegging og gjennomføring av forbedrings – og innovasjonsprosesser
 • anvender ulike verktøy i tjenestedesignprosesser

Generell kompetanse:

 • har innsikt i hvordan tjenestedesign kan benyttes som tilnærming i prosesser fra behovskartlegging til utvikling eller forbedring av produkt og tjenester
 • fremmer kvalitet i utvikling av produkt eller tjenester
 • refererer til pensum og andre faglige/vitenskapelige kilder i tråd med Høgskolen i Moldes retningslinjer for bruk av kilder og referanser i skriftlige oppgaver

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, selvstudier, gruppearbeid, feltarbeid, workshops, skriftlige innleveringer.

Mellom samlingene forventes det at studentene jobber med arbeidskrav som leveres i Canvas.

Skriftlig gruppeeksamen som leveres i Insperia.

Vurderingsuttrykk: Bokstavkarakter

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Mellom samlingene forventes det at studentene jobber med definerte arbeidskrav som skal leveres inn i CANVAS (læringsplattformen).

Eksamen

Muntlig evaluering etter hver samling. Skriftlig evaluering etter avsluttet emne.

Evaluering av emnet

Muntlig evaluering etter hver samling. Skriftlig evaluering etter avsluttet emne.

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2020 10:21:56