Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Trude Fløystad Eines
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VEL200 Innovasjon, produkt – og tjenestedesign (Høst 2020)

Om emnet

Emnet vil gi en innføring i hvordan tjenestedesign som metodisk tilnærming kan bidra til utvikling av bedre produkt eller tjenester for både brukere, pasienter, pårørende og ansatte.  Emnet vil også gi en innføring i bruk av visuelle og kreative verktøy som er nyttige i forbedrings- og innovasjonsprosesser med mange aktører. Norsk og internasjonal forskning på området blir presentert.

Temaer som vil inngå i dette delemnet:

 • Innovasjonsbegrepet

 • Bruker/pasientinvolvering

 • Tjenestedesign som metodisk tilnærming i forbedrings – og innovasjonsprosesser

 • Veikart for tjenesteinnovasjon

 • Samskapende innovasjonsprosesser

 • Visuelle og kreative verktøy

 • Prototyping og testing

Samlinger høst 2020:

 •  8. og 9. september

 • 14. og 15. oktober

 • 17. og 18. november

Merk: det er obligatorisk oppmøte på samlingene.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Det vil være en fordel å ha tatt emnet VEL 100, men det er mulig å melde seg opp som emnestudent på VEL 200. Emnet har søknadskode 3007 i SøknadsWeb for emnestudenter.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne forventes det at kandidaten:

Kunnskap:

 • har kunnskap om tjenestedesign som metodisk tilnærming i forbedrings- og innovasjonsprosesser
 • har kunnskap om viktigheten av å involvere brukere, pasienter og ansatte i produkt – og tjenestedesignprosesser
 • har kunnskap om faktorer som hemmer og fremmer samarbeidsdrevet innovasjon

Ferdigheter:

 • initierer forbedrings – og innovasjonsprosesser på egen arbeidsplass
 • anvender kunnskap om tjenestedesign i planlegging og gjennomføring av forbedrings – og innovasjonsprosesser
 • anvender ulike verktøy i tjenestedesignprosesser

Generell kompetanse:

 • har innsikt i hvordan tjenestedesign kan benyttes som tilnærming i prosesser fra behovskartlegging til utvikling eller forbedring av produkt og tjenester
 • fremmer kvalitet i utvikling av produkt eller tjenester
 • refererer til pensum og andre faglige/vitenskapelige kilder i tråd med Høgskolen i Moldes retningslinjer for bruk av kilder og referanser i skriftlige oppgaver

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, selvstudier, gruppearbeid, feltarbeid, workshops, skriftlige innleveringer.

Mellom samlingene forventes det at studentene jobber med arbeidskrav som leveres i Canvas.

Skriftlig gruppeeksamen som leveres i Insperia.

Vurderingsuttrykk: Bokstavkarakter

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Mellom samlingene forventes det at studentene jobber med definerte arbeidskrav som skal leveres inn i CANVAS (læringsplattformen).

Eksamen

Muntlig evaluering etter hver samling. Skriftlig evaluering etter avsluttet emne.

Evaluering av emnet

Muntlig evaluering etter hver samling. Skriftlig evaluering etter avsluttet emne.

Pensum

Pensumliste foreligger i Canvas ved studiestart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. juli 2020 17:21:22