Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Emmy Elizabeth Langøy
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VHM720 Funksjonshemming, inkludering og deltakelse (Høst 2020)

Om emnet

Sentrale tema

 • Autismespekterforstyrrelser, utfordrende atferd og multifunksjonshemming

 • Ulike perspektiv på forståelsen av funksjonshemming og tilnærming til personer med funksjonshemming/funksjonsvansker

 • Ulike utrednings- og kartleggingsverktøy

 • Ulike diagnosekriterier (system); ICF/ICD10/DSM V

 • Relasjonsarbeid, kommunikasjon, samhandling mellom tjenesteyter og pasient / bruker

 • Stigmatisering, ekskludering, lært hjelpeløshet/hjelpavhengighet

 • Inkludering og deltakelse

 • Brukermedvirkning/ myndiggjøring / selvbestemmelse

 • Familie- og nettverksperpektiv

 • Kulturell forståelse sett i forhold til funksjonshemming, inkludering og deltakelse

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 

 • ha inngående kunnskap om autismespekterforstyrrelser, utfordrende atferd og multifunksjonshemming

 • kunne analysere sammenhenger mellom funksjonshemming, biologiske, psykologiske og sosiale forhold, basert på fagteori og ulike behandlingsperspektiver

 • kunne identifisere samfunnsskapte og funksjonshemmende barrierer

 • kunne anvende relevante strategier for å fremme selvbestemmelse, myndiggjøring, inkludering og deltagelse

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppeoppgaver, utviklingsarbeid i egen praksis, E-læringsressurser (NAKU,eMAA,SOR)

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen

 • Andel: 100%

 • Varighet: -

 • Gruppering: Gruppe

 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått

 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

 • Kommentar: Refleksjonsnotat er et obligatorisk arbeidskrav som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emne VMT720

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2019 00:31:50