Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Cecilie Katrine Utheim Grønvik
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VEL100 Innføring i velferdsteknologi og digitalisering i helse- og omsorgstjenesten (Vår 2020)

Om emnet

Emnet vil gi en introduksjon i bruk av kunstig intelligens i velferdsteknologiske og digitale løsninger i helse og omsorgstjenesten. I emnet presenteres ulike digitale/ velferdsteknologiske løsninger. Det gis en introduksjon til gjeldende lovverk som skal sikre personvern, brukermedvirkning, informasjon- og datasikkerhet. I tillegg reflekteres det over sentrale velferdspolitiske føringer, verdimessige aspekt og etiske/juridiske utfordringer knyttet til digitalisering av helse- og omsorgstjenesten. Emnet gir dessuten en innføring i hvordan innovasjon i helse- og omsorgstjenesten påvirker organisasjon og tverrfaglig/tverrprofesjonelt samarbeid. Norsk og internasjonal forskning på området blir presentert.

 

Temaer som vil inngå i dette delemnet:

 • Velferdsteknologiske og digitale løsninger; muligheter, begrensninger og utfordringer

 • Implikasjoner for tjenesteorganisering, utøvelse av faglighet og endringer i relasjoner, ansvar og oppgaver i forhold til tjenestemottakere, pårørende og tjenesteutøvere

 • Lovgivning, personvern, informasjons/data- og pasientsikkerhet

 • Etiske/ verdimessige/ juridiske utfordringer

 • Innovasjon og tverrfaglig/tverrprofesjonelt samarbeid

Merk: det er obligatorisk oppmøte på samlingene.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne forventes det at kandidaten:

Kunnskap

 • har kunnskap om ulike velferdsteknologiske og digitale løsninger til bruk i helse‐ og omsorgstjenester

 • har kunnskap om hvordan digitalisering av helse- og omsorgstjenesten påvirker tjenesteorganiseringen og brukernes, pårørendes trygghet, sikkerhet og medvirkning

 • har innsikt i relevante lover og forskrifter som gjelder ved bruk av digitale/ velferdsteknologiske løsninger i helse- og omsorgstjenesten

 • har kunnskap om ivaretagelse av personvern, informasjons/data- og pasientsikkerhet ved bruk av digitale/velferdsteknologiske løsninger

 • har kunnskap om betydningen av tverrfaglig/tverrprofesjonelt samarbeid i innovative endringsprosesser

Ferdigheter

 • sikrer at brukermedvirkning ivaretas i samhandling mellom brukere/pasient, pårørende og tjenesteutøverne

 • reflekterer over etiske, verdimessige og juridiske utfordringer ved bruk av velferdsteknologiske og digitale løsninger

 • implementerer velferdsteknologiske og digitale løsninger i helse- omsorgstjenesten

Generell kompetanse

 • har innsikt i hvordan bruk av velferdsteknologiske/digitale løsninger påvirker samhandling mellom bruker,pasient, pårørende og tjenesteutøvere

 • har en kritisk vurderingsevne som sikrer at aktuelt lovverk, personvern og pasient-, data- og informasjonssikkerhet ivaretas ved implementering og bruk av velferdsteknologiske/ digitale løsninger

 • refererer til pensum og andre faglige kilder i tråd med høgskolen i Molde sine retningslinjer for å skrive og referere i skriftlige innleveringer

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, selvstudie, gruppearbeid, individuell aktivitet på læringsplattform.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Skriftlige arbeidskrav mellom samlingene. Disse leveres i Canvas.

Eksamen

Vurdering:
Arbeidskrav vurderes til godkjent/ ikke godkjent. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

 

 • Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere studenter til å nå læringsutbyttene. Denne blir ivaretatt gjennom tilbakemeldinger på arbeidskrav.

 • Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom eksamenskarakter.

 • Skriftlig individuell hjemmeeksamen

 • Vurderingsuttrykk: Bestått/ ikke bestått

Evaluering av emnet

Det blir lagt opp til muntlig evaluering undervegs i emnet og skriftlig etter hvert emne.

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. sep. 2020 02:22:09