Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Trude Fløystad Eines
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VEL200 Innovasjon, produkt – og tjenestedesign (Vår 2020)

Om emnet

Emnet gir en innføring i tjenestedesign som tilnærming i behovsdrevne endrings ¿ og innovasjonsprosesser.

Aktuelle tema:

 • Behov i sentrum for gode endrings ¿ og innovasjonsprosesser.

 • Erfaringer om gjennomførte prosjekt med bruk av tjenestedesign.

 • Brukerreiser.

 • Praktiske verktøy.

 • Samskaping/ cocreation.

 • Helhetlig tilnærming i endrings ¿ og innovasjonsprosessen.

 • Visualisering.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:

 • har kunnskap om tjenestedesign som metodisk tilnærming i forbedrings- og innovasjonsprosesser

 • har kunnskap om viktigheten av å involvere brukere, pasienter og ansatte i produkt – og tjenestedesignprosesser

 • har kunnskap om faktorer som hemmer og fremmer samarbeidsdrevet innovasjon

Ferdigheter:

 • initierer forbedrings – og innovasjonsprosesser på egen arbeidsplass

 • anvender kunnskap om tjenestedesign i planlegging og gjennomføring av forbedrings – og innovasjonsprosesser

 • anvender ulike verktøy i tjenestedesignprosesser

Generell kompetanse:

 • har innsikt i hvordan tjenestedesign kan benyttes som tilnærming i prosesser fra behovskartlegging til utvikling eller forbedring av produkt og tjenester

 • fremmer kvalitet i utvikling av produkt eller tjenester

 • refererer til pensum og andre faglige/vitenskapelige kilder i tråd med Høgskolen i Moldes retningslinjer for bruk av kilder og referanser i skriftlige oppgaver

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, selvstudier, gruppearbeid, feltarbeid, workshops, skriftlige innleveringer.

Mellom samlingene forventes det at studentene jobber med arbeidskrav som leveres i Canvas.

Skriftlig gruppeeksamen som leveres i Insperia.

Vurderingsuttrykk: Bokstavkarakter

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Mellom samlingene forventes det at studentene jobber med definerte arbeidskrav som skal leveres inn i CANVAS (læringsplattformen).

Evaluering av emnet

Fortløpende muntlig og skriftlig evaluering.

Pensum

Pensumliste foreligger ved studiestart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2020 18:32:58