Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Signe Gunn Julnes
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

AKS704 Komplekse sykdoms-tilstander og sammensatte behov -Helsefremming, forebygging, rehabilitering og pasientforløp (Høst 2021)

Om emnet

Emnet tar utgangpunkt i de mest vanlige sykdomstilstander og helseproblemer en møter i kommunale helse- og omsorgtjenester. Innholdet er rettet mot pasienter/brukere med komplekse sykdomstilstander og sammensatte behov. Emnet er inndelt i en teoridel og 6 ukers klinisk praksis. Den teoretiske delen skal gi studenten bred kunnskap om grunnleggende tenkning i forhold til helsefremming, forebygging, rehabilitering og mestring av funksjonssvikt, samt kunnskap om multimorbiditet, symptomkombinasjoner og brukerinvolvering. Det legges vekt på en helhetlig tilnærming til helse og sykdom, og tema som innhenting av helse-historie og bruk av ulike screeningsverktøy for å kartlegge og vurdere funksjon og behov for helsehjelp. Innholdet er rettet mot å understøtte pasient/bruker og pårørendes evne til mestring og egenomsorg, gjennomføre helsefremmende og forebyggende tiltak, oppdage tidlige tegn på endring og iverksette intervensjoner før akutte forverrelser inntrer, samt utvikle planer for oppfølging ved bruk av e-helse og velferdsteknologi. Sentralt i dette er familie-, nettverk- og brukerinvolvering, tverrprofesjonelt samarbeid, samt undervisning og veiledning. Deretter følger 6 uker klinisk praksis, med samme fokus.

Sammen med AKS 700–703 legger emnet grunnlag for at studenten skal utvikle kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i kommunikasjon, samhandling og brukerinvolvering, samt kartlegge og vurdere pasientens funksjon og behov for helsehjelp for å kunne tilrettelegge for eller koordinere helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende eller oppfølgende intervensjoner, som kan bedre pasientens symptomhåndtering, mestringsevne og øke helserelatert livskvalitet.

 

Tema

Helse, sykdom og helsekompetanse

 • AKS’ rollen i et helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende perspektiv
 • Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse

 

Kartlegging og avansert klinisk vurdering av helsetilstand

 • Ulike screeningsverktøy, kartlegging og vurdering av funksjon og behov, utvikling av planer
 • Oppfølging av medisinsk behandling
 • Kost og ernæring
 • Hørsel, syn og tannhelse
 • Søvn, hvile, smerte og fysisk aktivitet
 • Stress, mestring, myndiggjøring og livskvalitet

 

Kommunikasjon, samhandling og samarbeid

 • Pedagogiske prinsipper og metoder for undervisning og læring
 • Brukerinvolvering, familie- og nettverkstenkning
 • Tverrprofesjonelt samarbeid
 • E-helse og velferdsteknologi
 • Dokumentasjon i EPJ

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Etter fullført emne forventes det at studenten har:

 • Inngående kunnskap om helsefremming, forebygging, behandling og rehabilitering – verdier, lover rettigheter og modeller for omsorg
 • Inngående kunnskap om multimorbiditet, symptomkombinasjoner og behandling
 • Inngående kunnskap om tidlige tegn på endringer i pasientens helsetilstand
 • Bred kunnskap om hvordan livssituasjon, livsstil og sosioøkonomiske forhold, samt språklig og kulturell bakgrunn påvirker helse, sykdom, behandling og mestring
 • Inngående kunnskap om koordinering, tilrettelegging og tilpasning av helsehjelp i samarbeid med pasient/bruker og pårørende
 • Inngående kunnskap om helsepedagogikk, kartlegging og aktivering av individuelle ressurser og mestringsstøttende intervensjoner
 • Bred kunnskap om pandemier, smittestoffer, smitterisiko, antibiotikabruk, resistensutvikling og infeksjonsforebyggende tiltak

 

Ferdigheter

Etter endt emne forventes det at studenten kan:

 • Anvende relevante kartleggingsverktøy for å vurdere helse, grad av fysisk, psykisk, sosial og kognitiv funksjon, samt behov for hjelp
 • Identifisere og tidlig oppdage tegn til funksjonssvikt og/eller endring i pasientens helsetilstand, gjøre kvalifiserte vurderinger, føre faglige resonnement og iverksette relevante sykepleiefaglige intervensjoner, alene eller i samarbeid med andre profesjoner
 • Kartlegge levevaner, ressurser, mestringsevne og sosial situasjon i lys av språklig og kulturelle bakgrunn
 • Anvende kunnskap og helsepedagogiske metoder i undervisning og veiledning av bruker/pasient om hvordan diagnose og behandling kan påvirke seksualitet, fysisk, psykisk og sosialt
 • Koordinere helsetjenester for å fremme helhetlige pasientforløp og bidra til kontinuitet på tvers av tjenester og nivå i helsetjenesten
 • Anvende kunnskaper om pandemier, smittestoffer, smitterisiko og iverksette infeksjonsforebyggende tiltak
 • Innhente og anvende kunnskap for å utvikle egen kompetanse, som kan fremme kvalitet på klinisk arbeid
 • Dokumentere i pasientjournal (EPJ)

 

Generell kompetanse

Etter endt emne forventes det at studenten kan:

 • Anvende kunnskaper og ferdigheter i undervisning og veiledning av pasienten/bruker og pårørende til å ta informerte beslutninger som fremmer funksjon, mestring og livskvalitet
 • Anvende kunnskap og ferdigheter i å lede team, ha forståelse for egne grenser og egen kompetanse, innsikt i andres og vite når disse bør involveres
 • Kommunisere faglige problemstillinger med andre profesjoner for å bidra til forsvarlige- og kvalitative gode helsetjenester

Undervisnings- og læringsformer

 • Ressursforelesning, gruppearbeid med caseløsning, simulering, ferdighetstrening og kritisk refleksjon, refleksjonsgruppe, selvstudie 
 • Veiledet praksis

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Kliniske studier
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Godkjent før klinisk praksis

Eksamen

 • Vurderingsform: Kliniske studier
 • Andel: %
 • Varighet: 40 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: -

Pensum

Pensumoversikt
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. des. 2022 02:21:12