Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Stål Kapstø Bjørkly
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

DRHS901 Fordypning i kvantitativ forskningsmetode og mixed methods (Høst 2021)

Om emnet

Mål og innhold:

Hovedfokus er å gi kandidatene anvendt kunnskap i multivariate måle- og analysemetoder. Utvalget av kvantitative metoder som dekkes vil forankre emnet i studieprofilen gjennom at metodene tar utgangspunkt i hvordan en kan systematisere empirisk kunnskap om psykososiale hjelperelasjoner. Emnet skal også gi metodekunnskap som er innrettet på nytten av å kombinere kvantitativ og kvalitativ metode ("mixed methods"), og å bruke multivariate metoder i utforming og gjennomføring av forskningsdesign.
De statistiske metodene er valgt fordi de er relevante i forhold til et bredt spekter av forsknings design. 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Statistikk på masternivå

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter fullført emne har kandidatene følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten 

  • skal kunne forstå sammenhengen mellom eksisterende kunnskapsnivå innen det aktuelle forskningsområdet, forskningsmål og valg av forskningsmetode

  • skal kunne forstå sterke sider og begrensninger knyttet til disse multivariate forskningsmetodene: lineær og logistisk regresjon, survival analyser og faktor analyser

  • skal kunne identifisere eksisterende kunnskapsnivå innen et aktuelt forskningsområde ved hjelp av systematisk litteratur review og meta-analyse metodikk

Ferdigheter

  • skal kunne anvende de nevnte multivariate forskningsmetodene, systematisk litteraturstudie og meta-analyse metodikk

  • skal kunne se synergieffekter av og kunne bruke kombinasjoner av kvantitative og kvalitative design (mixed methods)

  • skal kunne utforme forskningsdesign med utgangspunkt i de nevnte multivariate forskningsmetodene

Generell kompetanse

  • skal ha innsikt i muligheter og begrensninger i kvantitative tilnærminger i helse- og sosialfaglig forskning

Profilforankring:

  • Utvalget av metoder som dekkes vil forankre emnet i studiets profil gjennom at metodene tar utgangspunkt i hvordan en kan samle, systematisere og analysere empiriske data knyttet til psykososiale hjelperelasjoner. Det vil bli lagt vekt på å bruke forskningsdata og forskningsillustrasjoner fra helse- og sosialfaglig praksis i undervisningen.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning og bruk av PC lab

Emnet organiseres som en tredagers samling. Arbeids- og undervisningsformer vil hovedsakelig bestå av innføringsforelesninger, bruk av statistiske analyser i PC lab og individuelle hjemmeoppgaver.

Evaluering av emnet

Standard skjema

Pensum

Litteratur: 
Maric, M., Wiers, R.W., & Prins, P.J.M. (2012). Ten ways to improve the use of statistical mediation analysis in the practice of child and adolescent treatment research. Clinical Child and Family Psychology Review, 15, 177-191 
Martinussen, M. (red) (2010). Kvantitativ forskningsmetodologi i samfunns- og helsefag.
Bergen: Fagbokforlaget. (Kapittel 1, 5-6 og 8, totalt 138 sider)
Morrison, G.S. (2013). Tutorial on logistic-regression calibration and fusion: converting a score to a likelihood ratio. Australian Journal of Forensic Sciences, 45(2), 173-179
O'Cathain, A., Murphy, E., & Nicholl, J. (2010). Three techniques for integrating data in  mixed methods studies. British Medical Journal, 341,1147-1150.
Rothstein, H.R. (2008). Publication bias as a threat to the validity of meta-analytic results. Journal of Experimental Criminology, 4, 61-81
Streiner, D.L., & Norman, G.R. (2010). Survival analysis. Community Oncology, 7, 477-479
Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2010). Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral
Research. London: Sage Publications (Kapittel 1, 6, 22, 23, 28) (147 sider)
Tong, A., Sainsbury, P., & Craig, J. (2007). Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): A 32-item checklist for interviews and focus groups. International
Journal of Quality in Health Care, 19, 349-357  
Williams, B., Brown, T., & Onsman, A. (2012). Exploratory factor analysis: A five-step guide for novices. Australian Journal of Paramedicine, 8(3),1-13 
Ødegård, A. & Bjørkly, S. (2012). A mixed method approach to clarify the construct validity of interprofessional collaboration – An empirical research illustration. Journal of Interprofessional Care, 26 (4), 283-288.  

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. mai 2021 15:21:08