Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Johanne Alteren
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

DRHS903 Fordypning i kvalitative forskningsmetoder (Høst 2021)

Om emnet

Hovedfokus er å gi kandidaten anvendt kunnskap i ulike kvalitative design og metoder. Teoretisk grunnlag blir vektlagt. En ser på metodenes historiske utvikling og relaterer dem til kunnskapsteori og metodologiske forutsetninger (f.eks fenomenologi og hermeneutikk, narratologi, entnografi og konstruktivisme). Kriterier for vurdering av kvalitativ forskning blir gjennomgått og problematisert. Undervisningen henter eksempler fra helse- og sosialfaglig forskning. Det legges vekt på praktiske øvelser som vil kreve 10 timers arbeid før kurset utover lesing av litteraturen.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Det forventes at alle har lest bøkene:

 • Qualitative Inquiry and research design Choosing Among Five Approaches, John W. Creswell, third edition 2013 eller tilsvarende.

 • Collins, Finn 2003. Konstruktivisme fra samfundslitteratur. Roskilde Universitetsforlag. Eller tilsvarende.

Dersom man ikke har andre forkunnskaper enn å ha lest bøkene på egen hånd anbefales deltagelse på 1 dags forkurs. Deltakelsen på forkurset kan være avgjørende for opplevelsen av emnets læringsutbytte. Forkurset foregår digitalt 10. september 2021 fra kl. 9-15.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten skal

 • Vise innsikt og forståelse for teoretiske og metodologiske føringer kvalitativ tilnærming har rot i

 • Mestre grunnleggende elementer, praktiske og teoretiske i ulike kvalitative forskningsmetoder og tilnærminger

 • Vurdere hensikter med og bruksmåter for ulike kvalitative forskningsmetoder og tilnærminger

Ferdigheter
Kandidaten skal kunne

 • Utvikle problemstillinger og forskningsdesign som er egnet til å belyse med ulike typer kvalitative forskningsintervju og/eller ulike typer observasjon

 • Vurdere valg av metodologisk forankring under planlegging av forskningsprosjekt

 • Benytte ulike typer kvalitative forskningsintervju og ulike typer observasjon på en reflektert og etisk forsvarlig måte

 • Analysere publiserte vitenskapelige artikler med tanke på aksepterte kvalitetskriterier knyttet til relevans, troverdighet og overførbarhet

 • Reflektere over og utfordre vitenskapelig forankret kunnskap på eget og tilgrensende fagområdet

Generell kompetanse
Kandidaten skal kunne

 • Gjennomføre kvalitativt orienterte forskningsprosjekter etter anerkjente kvalitetskriterier og med faglig integritet

 • Identifisere etiske problemstillinger og problemfelt i kvalitative forskningstilnærminger

 • Ha innsikt i muligheter og avgrensninger i kvalitative tilnærminger til helse- og sosialfaglig forskning

Undervisnings- og læringsformer

Som en forberedelse til kurset skal deltakerne gjennomføre en intervjuøvelse. Nærmere opp beskrivelse av øvelsen gis ved opptak til kurset.

Eksamen

Vurderingsform: Muntlig eksamen

Andel:100%

Gruppering: Gruppe

Karakterskala: Bestått/ikke bestått

Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Evaluering av emnet

Standard skjema

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2022 13:20:56