Fakta om emnet

Studiepoeng:
12
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Wenche Mongstad
Undervisningssemester:
Høst
Varighet:
½ år

SKH203 Kliniske studier: Fagutøvelse av sykepleie i psykisk helse (Høst 2021–Vår 2022)

Om emnet

 • Personsentrert, forebyggende, behandlende, rehabiliterende, lindrende og helsefremmende sykepleie
 • Systematisk klinisk undersøkelse, kartlegging og vurdering av pasienten
 • Sykepleieprosessen og sykepleiedokumentasjon
 • Vitenskapsteori
 • Etikk og helsejuss
 • Sykdomsforløp og behandling 
 • Brukermedvirkning i bedringsprosesser
 • Legemiddelhåndtering
 • Kommunikasjon og pedagogikk
 • Helselogistikk: Pasientforløp
 • Pasientsikkerhet
 • Faglig ledelse

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Baserer seg på kunnskap og pensum fra:

SKH200 fagutøvelse, simulering og sykepleieprosedyrer

SYH203 Fagforståelse av sykepleie innen psykisk helse

SNH200 Patologi og farmakologi

SYH200 Sykepleierens pedagogiske og veiledende funksjon

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

 • Har bred kunnskap om psykisk helse og de vanligste psykiske lidelser og sykdommer
 • Har kunnskap om sykepleierens helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og bedringsprosesser knyttet til fagområdet psykisk helse
 • Har kunnskap om smittestoffer, smitterisiko og forebyggende tiltak (Kliniske studier 2 og 3)
 • Har bred kunnskap om smittestoffer, smitterisiko og forebyggende tiltak (Klinikse studier 4 og 5)
 • Har kunnskap om farmakologi, forsvarlig legemiddelhåndtering og ikke-farmakologisk behandling relatert til pasientens/brukerens sykdommer (Kliniske studier 2 og 3)
 • Har bred kunnskap om farmakologi, forsvarlig legemiddelhåndtering og ikke-farmakologisk behandling relatert til pasientens/brukerens sykdommer (Kliniske studier 4 og 5)
 • Har kunnskap om rus- og avhengighet
 • Har innsikt i kulturkompetanse og kulturforståelse
 • Har innsikt i hvordan sikre barn og unges medvirkning og rettigheter
 • Har kunnskap om kommunikasjon og relevante undervisnings- og veiledningsmetoder
 • Har bred kunnskap om sentrale verdier og begreper i sykepleie
 • Har kunnskap om kvalitet og pasientsikkerhet (kliniske studier 2 og 3)
 • Kjenner til risikofaktorer i helsetjenesten, samt prinsipper og tiltak for å redusere pasientskader (kliniske studier 4 og 5)

Ferdigheter

 • Anvender faglig kunnskap om helse og sykdom for å systematisk observere, vurdere, beslutte, iverksette og dokumentere sykepleietiltak, samt evaluere effekten av disse og justere ved behov
 • Anvender kunnskap for å iverksette tiltak som fremmer god psykisk helse
 • Vurderer situasjoner som kan utvikle seg truende for pasienter/brukere og ansatte, og kan iverksette tiltak for å forebygge slike hendelser
 • Har innsikt i tverrfaglig, tverrprofesjonell og tverrsektoriell samhandling for å sikre et koordinert og helhetlig behandlingsforløp 
 • Anvender kunnskap for å iverksette tiltak ved sub-akutte og akutte hendelser, samt utøve hjerte-lungeredning med og uten hjertestarter (HHLR)
 • Deltar i undervisning og veiledning av pasienter og pårørende (kliniske studier 2 og 3)
 • Anvender kommunikasjons- og veiledningskompetanse i møter med pasienter/brukere og pårørende (kliniske studier 4 og 5)
 • Planlegger og leder sykepleieutøvelsen til enkeltpasienter/ brukere og deres pårørende sammen med veileder (kliniske studier 2 og 3)
 • Viser selvstendighet i planlegging og utøvelse av sykepleie (kliniske studier 4 og 5)
 • Prioriterer og organiserer sykepleien i forhold til optimal tids- og ressursbruk (kliniske studier 4 og 5)
 • Reflekterer over og håndterer etiske problemstillinger, og justerer egen utøvelse av sykepleie
 • Behersker kartleggings-, vurderings-, og dokumentasjonsverktøy i sykepleieutøvelsen
 • Kan vurdere situasjoner som kan utvikle seg truende for pasienter og ansatte og kan iverksette tiltak for å forebygge slike hendelser
 • Anvender kunnskap om lover, regelverk og tvangsbestemmelser

Generell kompetanse

 • Planlegger og gjennomfører under veiledning sykepleie til pasienter/brukere med psykiske lidelser/sykdommer
 • Planlegger og gjennomfører forsvarlig legemiddelhåndtering ,legemiddelregning og gjennomfører samstemming under veiledning
 • Indentifiserer sykepleiebehovet til mennesker med urfolks- og minoritetsbakgrunn
 • Møter pasient/bruker og pårørende med empati, respekt, varhet og verdighet 
 • Tar ansvar for egen læring og utvikling ved å vise faglige og etiske refleksjoner, søker aktivt kunnskap og viser evne til å nyttiggjøre seg veiledning
 • Planlegger og gjennomfører tiltak som sikrer trygg overføring av pasienter/brukere mellom ulike enheter og nivåer i helsetjenesten
 • Planlegger og gjennomfører målrettede tiltak for å redusere uønskede hendelser sammen med veileder (kliniske studier 2 og 3)
 • Planlegger og gjennomfører målrettede tiltak for å redusere uønskede hendelser (kliniske studier 4 og 5)

Undervisnings- og læringsformer

 

 • Kliniske studier under veiledning
 • Refleksjonsgrupper
 • Studentaktive metoder
 • Temadag

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Annet - spesifiser i kommentarfeltet
 • Antall arbeidskrav: 2
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Se nærmere beskrivelse i informasjonshefte 2.studieår.

Eksamen

 • Vurderingsform: Kliniske studier
 • Andel: %
 • Varighet: 8 Uker
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data

Evaluering av emnet

Semesterevaluering

Pensum

Pensumoversikt
Fant ingen pensumliste for dette emnet
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. jan. 2022 07:20:45