Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Undervisningsspråk:
Norsk

VPLP15D Fordypningspraksis (Høst 2021)

Om emnet

Faglig fordypning av ulike aktuelle arbeidsområder for vernepleiere

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha ferdigheter i planlegging, gjennomføring og vurdering av vernepleiefaglig arbeid

 • kunne anerkjenne andres kunnskaper, kompetanse og atferd i et samhandlingsperspektiv

 • kunne reflektere over betydningen av egen personlighet, forforståelse og egne erfaringer i yrkesutøvelsen

 • kunne begrunne egne synspunkter og handlinger overfor brukere, andre yrkesutøvere og arbeidsgivere

 • kunne gjøre rede for praksisplassens organisering og forholdet til andre tjenestetilbud

 • ha innsikt i det formelle og uformelle tverrprofesjonelle samarbeidet på praksisplassen

 • kunne integrere faglige, etiske og juridiske tema i sine vurderinger

 • kunne redegjøre for egne erfaringer med faglig utviklingsarbeid

 • ha kunnskap om hvordan yrkesutøvere kan påvirke prosesser som har betydning for livssituasjonen til brukere og for egen yrkesutøvelse

 • kunne reflektere over arbeidet i forhold til yrkesetiske retningslinjer

 • kunne anerkjenne ulike profesjoners bidrag i det tverrprofesjonelle samarbeidet

 • kunne vise evne til informasjonsformidling til ansatte

Undervisnings- og læringsformer

Det er et mål at studentene i denne praksisperioden skal kunne fordype seg i ett spesielt fagområde. Praksisområdet skal ha vernepleiefaglig relevans. Et sentralt målområde og arbeidskrav i denne perioden er anvendelse av vernepleierens arbeidsmodell på gruppe- eller organisasjonsnivå. Studenten skal utarbeide et forslag til tiltak rettet mot grupper eller rammebetingelser på praksisplassen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. feb. 2020 21:32:18