Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Signe Gunn Julnes
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

AKS702 Farmakologi (Vår 2021)

Om emnet

Faglig innhold

Emnet skal gi studenten bred kunnskap om medikamenter som anvendes i forhold til de mest vanlige sykdomstilstander og helseproblemer en møter i kommunale helse- og omsorgstjenester. Hoved-fokuset er rettet mot pasienter/brukere med komplekse sykdomstilstander og sammensatte behov.

 

Sentralt i emnet er medikamenter som anvendes til behandling i akutte- og kroniske faser av sykdommen. Fokuset er rettet mot farmakodynamiske og farmakokinetiske prinsipper, interaksjoner og ugunstige medikamentkombinasjoner, samt hvilke krav som stilles til forsvarlig medikamenthåndtering. Gjennom arbeid med case skal studenten eksempelvis oppøve ferdigheter i å vurdere interaksjoner, forskjeller i virkningsmekanismer og anvendelsesområder til medikamenter som brukes ved ulike sykdomstilstander, samt gjennomføre systematisk legemiddelgjennomgang og samstemming av legemidler. Studentene skal også øve på omregning av legemidler ved bruk av omregningstabeller.

 

Sammen med AKS 700-701 legger emnet grunnlag for kliniske vurderinger og beslutninger i AKS 703, og skal gi studenten styrket kunnskapsgrunnlag i å kartlegge, vurdere- og foreta beslutninger i forhold til pasientens helsetilstand, samt iverksette helsefremmende, forebyggende, behandlende eller oppfølgende intervensjoner alene, eller i samarbeid med andre profesjoner.

 

Tema

 • Lov og forskrift som regulerer administrering og håndtering av legemidler

 • Farmakokinetiske- og farmakodynamiske prinsipper

 • Klasser og genetikk

 • Interaksjoner og ugunstige medikamentkombinasjoner

 • Legemidler ved sykdommer i ulike organsystem

 • Legemidler som fremmer versus hemmer ulike sykdomsprosesser

 • Legemidler til barn, rusavhengige og eldre

 • Misbruk av legemidler og rusmidler

 • Systematisk legemiddelgjennomgang og samstemming av legemidler

 • Medikamentell behandling, oppfølging og medisinsk teknisk utstyr

 • Informasjon, undervisning og veiledning

 • Dokumentasjon og kvalitetssikring av medikamenthåndtering

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Etter fullført emne forventes det at studenten har:

 • Inngående kunnskap om farmakokinetikk, farmakodynamikk, klasser og genetikk, interaksjoner og ugunstige medikamentkombinasjoner

 • Inngående kunnskap om legemidler ved sykdommer i ulike organsystem, og legemidler som påvirker sykdomsprosesser

 • Inngående kunnskap om legemidler til barn, eldre og rusavhengig

 • Inngående kunnskap om legemiddelgjennomgang og samstemming av legemidler

 • Inngående kunnskaper om omregning av medikamenter ved anvendelse av omregningstabeller

 • Inngående kunnskap om rutiner for dokumentasjon og kvalitetssikring av medikamenthåndtering

 • Inngående kunnskap om forskrift og retningslinjer som regulerer utøvelse av legemiddelhåndtering

Ferdigheter

Etter endt emne forventes det at studenten kan:

 • Vurdere virkningsmekanismer, anvendelsesområder og bivirkninger for de vanligste medikamenter som anvendes for behandling av pasienter i kommunehelsetjenesten

 • Observere virkning og bivirkning av de medikamenter pasienten bruker

 • Vurdere forskjeller i legemidlers virkning i forhold til alder, kjønn, genetikk og miljø

 • Gjennomføre systematisk legemiddelgjennomgang og samstemming av legemidler

 • Foreslå endringer i legemiddellister

 • Gjennomføre legemiddelutregning og anvende omregningstabeller i omregning av legemidler

 • Anvende digitale oppslagsverk, prosedyrer og medisinsk teknisk utstyr

Generell kompetanse

Etter endt emne forventes det at studenten kan:

 • Anvende sine kunnskaper og ferdigheter om legemiddelhåndtering i undervisning, veiledning og opplæring av kollegaer, studenter, pasient/bruker og pårørende

 • Kommunisere om avvik og avvikshåndtering med studenter og kollegaer

 • Kommunisere om etiske og juridiske aspekt ved medikamentell behandling i samarbeid med pasient, pårørende og andre faggrupper

Undervisnings- og læringsformer

 • Ressursforelesning, gruppearbeid med caseløsning, simulering, ferdighetstrening og kritisk refleksjon, refleksjonsgruppe, selvstudie

Eksamen

Vurderingsform: Skriftlig eksamen

Varighet: 6 Time

Gruppering: Individuell

Karakterskala: Bokstavkarakter

Pensum

Pensumoversikt
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2022 13:21:03