Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Signe Gunn Julnes
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

AKS703 Helsehistorie og avansert klinisk vurdering av pasientens helsetilstand (Vår 2021)

Om emnet

Emnet tar utgangspunkt i de mest vanlige sykdomstilstander og helseproblemer en møter i kommunale helse- og omsorgstjenester, og hovedfokuset er rettet mot pasienter/brukere med komplekse sykdomstilstander og sammensatte behov.

 

Emnet skal gi studenten inngående kunnskap og ferdigheter i å innhente helse-historie, gjennomføre en helhetlig klinisk undersøkelse, vurdere, beslutte og iverksette intervensjoner samt lage planer for oppfølging av pasienter/brukere med akutte og kroniske sykdomstilstander og behov. Sentralt i emnet er innføring og opplæring i klinisk undersøkelsesmetodikk og bruk av relevante kartleggingsverktøy for å kartlegge pasientens helsetilstand i stabile, akutte, ustabile og uavklarte faser, samt videreutvikle ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med pasient/bruker og pårørende, og andre faggrupper/profesjoner.

 

Sammen med AKS 700-702 legger emnet grunnlag for kliniske vurderinger og beslutninger i AKS 704- 705, og skal gi studenten styrket kunnskapsgrunnlag i kommunikasjon og samhandling samt i å kartlegge pasientens helsetilstand og kunne iverksette helsefremmende, forebyggende eller oppfølgende intervensjoner, alene eller i samarbeid med andre faggrupper/profesjoner.

Tema

Systematisk kartlegging og avansert klinisk vurdering av pasientens helsetilstand

 • Rollen som avansert klinisk sykepleier

 • Avansert klinisk vurdering av pasientens helsetilstand rettet mot ulike sykdomstilstander, helseproblemer og behov

 • Normale fysiologiske funn, tegn og symptomer på patofysiologiske endringer

 • Kliniske undersøkelsesmetoder, intervjuteknikk, kartleggings- og kommunikasjonsverktøy

 • Helsestatus, status-rapport og ulike notater

 • Topp-til-tå undersøkelse

 • Klinisk resonnering, helhetlig vurdering og plan

 • Beslutninger, intervensjoner og utarbeidelse av tiltaksplaner

 • Konsultasjon og samarbeid med andre profesjoner

 • Kommunikasjon og samhandling med pasient/bruker

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Etter endt emne forventes det at studenten har:

 • Inngående kunnskap om innholdet i en helse-historie

 • Inngående kunnskap om elementene i en topp-til-tå undersøkelse

 • Inngående kunnskap om kliniske undersøkelsesmetoder og standardiserte kartleggingsverktøy til bruk ved ulike sykdomstilstander

 • Inngående kunnskap om normale og unormale fysiologiske prosesser, verdier og funn

 • Avansert kunnskap om systematiske vurderinger og tolkninger av helseopplysninger, for å kunne bedømme behovet for helsehjelp

 • Inngående kunnskap om ulike kommunikasjonsmetoder og verktøy til anvendelse i samhandling med helsepersonell, pasient/bruker og pårørende

 

Ferdigheter

Etter endt emne forventes det at studenten kan:

 • Innhente helse-historie av pasient/bruker på en strukturert måte

 • Gjennomføre en systematisk kartlegging og helhetlig vurdering av pasient/brukers helsetilstand

 • Kommunisere og samhandle med pasient/bruker på en faglig og respektfull måte, vise varhet for private forhold, og ta hensyn til bluferdighet og intimsfærer

 • Skille mellom normale, varianter av det normale og unormale symptomer og verdier i vurdering av pasientens helsetilstand

 • Kommunisere resultat fra undersøkelsen og involvere pasient/bruker i utforming av plan for oppfølging

 • Anvende ulike kommunikasjonsverktøy i samhandling med helsepersonell, og pasient/brukere/pårørende

 

Generell kompetanse

Etter endt emne forventes det at studenten kan:

 • Anvende kunnskap og ferdigheter i bruk av kartleggingsverktøy tilpasset ulike sykdom- og helsetilstander

 • Identifisere, vurdere og behandle vanlige akutte helseproblemer og sykdomstilstander på et selvstendig grunnlag

 • Reflekterer over egne kunnskaper og ferdigheter i vurdering og bedømming av pasientens helsetilstand, og innhente spesialisert kompetanse ved behov

Undervisnings- og læringsformer

 • Ressursforelesning, gruppearbeid med klinisk caseløsning, simulering, ferdighetstrening og kritisk refleksjon, refleksjonsgruppe, selvstudie

Eksamen

 • Individuell muntlig og praktisk skoleeksamen i Objektiv strukturert klinisk undersøkelse (OSCE)

 • Bestått/ikke bestått

Pensum

Pensumoversikt
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2022 14:21:04