Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Aud Jorun Orøy
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
  • Engelsk
  • Norsk
Varighet:
½ år

DRHS906 Profesjonell omsorg i spenningsfeltet mellom system og livsverden (Vår 2021)

Om emnet

Profesjonell omsorg i helse- og sosialtjenesten utøves hovedsakelig i nære relasjoner mellom pasient/bruker og helsepersonell. De faglige rammene er vanligvis offentlige institusjoner, der målrasjonelle rammer hersker, noe som kan bidra til krise i utøvelse av omsorg. Innenfor denne rammen kan slike kriser forstås som «systemverdens kolonisering av livsverden». Fokuset i kurset er på forskning og teori som kan kaste lys over omsorgen både på individ- og systemnivå. Kurset vil slik sikre både et mikro- og et makronivå på profesjonell omsorg.

Hvordan omsorgstjenesten en er utformet på system- eller samfunnsnivå, skaper rammene for samhandling mellom den profesjonelle omsorgsutøveren og pasient/bruker, ofte omtalt som omsorgsrelasjonen. Helse- og sosialfaglige profesjoner kan ha ulike omsorgsverdier, som varierer med den faglige bakgrunnen. Som eksempel - feminist, humanist, helse- og sosialfaglige perspektiv. Spenninger kan oppstå både mellom ulike profesjoner og mellom overordnede ideologier i samfunnet/ verdier og profesjonelle verdier – mellom omsorgsrasjonalitet og instrumentell rasjonalitet.

I dette kurset vil en fokusere på ulike omsorgsideologier og teorier både på profesjonelt nivå og samfunnsnivå. Forskning på profesjonell omsorg vil bli både belyst og kritisert.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Mastergrad (eller lignende). Deltakere som hører til Ph.D programmet ved HIM, HVO eller annet relevant Ph.D program blir prioritert

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Kandidaten skal kunne

  • Begrepsfeste og problematisere omsorgsbegrepet i ulike omsorgsteorier som omhandler profesjonell omsorg i spenningsfeltet mellom system og livsverden

 

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne

  • Utvikle forskningsdesign og forskbare problemstillinger som kan fremme kvalitet på profesjonell omsorg som utøves i spenningsfeltet mellom system og livsverden

 

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne

  • Identifisere nye og relevante problemstillinger og skissere forskningsdesign for disse

  • Lede prosjekter og delta i debatter som omhandler profesjonell omsorg som utøves i spenningsfeltet mellom system og livsverden

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner

 

Emnet organiseres som en tredagers samling. Læring og undervisningsformer vil hovedsakelig bestå av forelesinger, gruppearbeid og diskusjoner både i små grupper og i plenum

Eksamen

Emnet krever godkjent individuell besvarelse av passeringsoppgave (hjemme eksamen)

 

Intern sensor

Evaluering av emnet

Standard skjema

Pensum

Pensum finnes i Leganto

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2022 01:21:24