Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Undervisningssemester:
Vår
Varighet:
½ år

MHS705 Samarbeidsdrevet innovasjon (Vår 2021)

Om emnet

Vi er inne i en rivende utvikling hvor helse- og velferdssektoren skal møte et betydelig politisk påtrykk for å oppnå endring og nytenking. Emnet har som overordnet målsetning å bidra til økt kunnskap om samarbeidsdrevet innovasjon. Tverrprofesjonelt samarbeid og samskaping (co-creation) er sentrale begreper her, som begge bygger på antagelsen om at nyskaping først og fremst kan skje når flere samarbeider om løsningene. Samskaping er lansert som visjon for å oppnå nyskapende samspill mellom tjenester, innbyggere og brukere. Det kan bl. a innebære å bryte ned grenser. Innovasjon er i seg selv et konsept som blant annet forutsetter vilje til å gå utover profesjonsdomener, noe som gjør tverrprofesjonelt samarbeid spesielt viktig. Studentene bli presentert for ulike, men relaterte teorier og forskning, som i stor grad bygger på en relasjonell forståelse av innovasjon. Ledelse av tverrprofesjonelle samarbeid og innovasjon står sentralt i emnets tematikk.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

 

•                  Har avansert kunnskap innenfor fagområdet (begrepet og fenomenet innovasjon)

•                  Har avansert kunnskap om fenomenene sosial innovasjon og samarbeidsdrevet innovasjon

•                  Har kunnskap om eksempler på innovasjon i helse- og sosialtjenestene

•                  Har kunnskap om sentrale teorier om innovasjon

•                  Har avansert kunnskap om hva som hemmer og fremmer tverrprofesjonelt samarbeid.

•                  Kan gjøre rede for ledelsesperspektivet i den tverrprofesjonelle samordningen av helsetjenester og hvordan dette kan virke inn på muligheter for innovasjon.

•                  Kan gi eksempler på innovasjon og tjenesteutvikling i et tverrprofesjonelt perspektiv.

 

Ferdigheter

 

•                  Kan anvende teoretisk innsikt og forskningsbasert kunnskap innen samarbeidsdrevet innovasjon

•                  Kan vurdere ledelsens betydning for sosial innovasjon i helse- og sosialtjenestene

•                  Kan analysere hvilke faktorer som hemmer og fremmer samarbeidsdrevet innovasjon i helse- og sosialtjenestene, med særlig vekt på tverrprofesjonelt samarbeid

 

Generell kompetanse

 

•                  Er bevisst på å anvende kunnskap om samarbeidsdrevet innovasjon i helse- og sosialtjenestene

•                  Kan bidra til nytenkning og samarbeidsdrevne innovasjonsprosesser

Undervisnings- og læringsformer

Varierte og studentaktive læringsformer blir vektlagt med veksling mellom dialogbasert undervisning og diskusjoner, der også refleksjoner med utgangspunkt i studentenes erfaringer skal bidra til gjensidig læring. Undervisningen er samlingsbasert med 2 x 2 dager over ett semester. All undervisning foregår i Ålesund.

Eksamen

  • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
  • Andel: 100 %%
  • Varighet: Uker
  • Gruppering: Gruppe
  • Karakterskala: Bokstavkarakter
  • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. jan. 2022 08:20:47