Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Kristin Margreta Flydahl Næss
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SKH302 Kliniske studier: Fagutøvelse av sykepleie til pasienter i primærhelsetjenesten/hjemmesykepleien med fokus på ledelse (Vår 2021)

Om emnet

 • Ledelse av eget arbeid og ledelse av team
 • Personsentrert sykepleie og brukermedvirkning
 • Behandlende, rehabiliterende, lindrende, helsefremmende og forebyggende sykepleie
 • Systematisk klinisk undersøkelse og vurdering av pasienten (SKUV)
 • Sykepleieprosessen og sykepleiedokumentasjon
 • Etikk og helsejuss
 • Kommunikasjon og samhandling med brukere og pårørende
 • Helselogistikk : Pasientforløp i den kommunale helsetjenesten
 • Tverrprofesjonelt samarbeid

 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Forkunnskapskrav

Bestått 5.semester

Anbefalte forkunnskaper

 • SYH300 Fagforståelse i sykepleie til pasienter med geriatriske, sammensatte og komplekse lidelser
 • SKH301 Fagutøvelse og simulering til pasienter med sammensatte og komplekse lidelser

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

 • Har kunnskap om ledelse og organisering av primærhelsetjenesten
 • Har bred kunnskap om sykepleierens helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende funksjon
 • Har bred kunnskap om aldringsprosessen og eldres særegne behov
 • Har bred kunnskap om de vanligste symptomer ved kroniske sykdommer blant eldre, sykdomsforløp og behandling
 • Har bred kunnskap om farmakologi og polyfarmasi relatert til sykepleierens funksjons og ansvarsområde
 • Har kunnskap om rus- og avhengighet blant eldre
 • Har innsikt i kulturkompetanse og kulturforståelse
 • Har kunnskap om kommunikasjon og relevante undervisnings- og veiledningsmetoder
 • Har bred kunnskap om sentral verdier og begreper i sykepleie
 • Kjenner til risikofaktorer i helsetjenesten, samt prinsipper og tiltak for å redusere pasientskader

Ferdigheter

 • Anvender faglig kunnskap om helse og sykdom for å systematisk observere, vurdere, beslutte og iverksette og dokumentere sykepleietiltak, samt evaluere effekten av disse og justere ved behov
 • Anvender faglig kunnskap for å initiere og bidra til tverrfaglig, tverrprofesjonell og tverrsektoriell samhandling for å sikre et koordinert, helhetlig og sammenhengende behandlingsforløp på tvers av virksomheter og nivåer
 • Behersker kartleggings-, vurderings-, og dokumentasjonsverktøy i sykepleieutøvelsen
 • Anvender kunnskap for å iverksette tiltak ved sub-akutte og akutte hendelser, samt utøve hjerte-lungeredning med hjertestarter (AHLR)
 • Behersker relevant medisinsk teknisk utstyr
 • Reflekterer over og håndtere etiske problemstillinger
 • Anvender kommunikasjons- og veiledningskompetanse i møter med pasienter og pårørende
 • Viser selvstendighet i planlegging og utøvelse av sykepleie
 • Prioriterer og organiserer sykepleien i forhold til optimal tids- og ressursbruk
 • Reflekterer over og håndtere etiske problemstillinger, og justere egen utøvelse og sykepleie

Generell kompetanse

 • Leder og prioriterer under veiledning oppgaver i sykepleietjenesten
 • Planlegger og gjennomfører under veiledning personsentrert sykepleie til kronisk syke brukere og mennesker med sammensatte og komplekse behov i primærhelsetjenesten
 • Planlegger og gjennomfører sykepleie til pasienter og deres pårørende i palliativ fase
 • Planlegger og gjennomføre forsvarlig legemiddelhåndtering og legemiddelregning og kvalitets sikrer legemiddelbruk
 • Indentifiserer sykepleiebehovet til mennesker med urfolks- og minoritetsbakgrunn
 • Møter bruker og pårørende med empati, respekt, varhet og verdighet 
 • Tar ansvar for egen læring og utvikling ved å vise faglige og etiske refleksjoner, søke aktivt kunnskap og vise evne til å ta i mot veiledning
 • Planlegge og gjennomfører tiltak som sikrer trygg overføring av pasienter mellom ulike enheter og nivåer i helsetjenesten
 • Planlegge og gjennomfører målrettede tiltak for å redusere uønskede hendelser

Undervisnings- og læringsformer

 • Kliniske studier under veiledning
 • Refleksjonsgrupper
 • Skriftlige arbeidskrav
 • Temadag
 • Pre- og post klinikk

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Øvelser
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Preklinikk og postklinikk
 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppmøte til undervisning
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Preklinikk og postklinikk

Eksamen

 • Vurderingsform: Kliniske studier
 • Andel: 100%%
 • Varighet: 8 Uker
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: -

Evaluering av emnet

Etter gjennomført emne i 6.semester

Pensum

Pensumoversikt
Fant ingen pensumliste for dette emnet
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. jan. 2022 08:20:47