Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Emmy Elizabeth Langøy
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VHM722 Psykologisk perspektiv, juridiske emner og etisk refleksjon (Vår 2021)

Om emnet

Emnet skal gi innføring i ulike teoretiske perspektiver, som læringsteori, kognitiv psykologi, utviklingspsykologi m.m., i tillegg til utvalgte juridiske emner og etisk refleksjon.
Dette emne er delt inn i 3 delemner; 1) Psykologiske perspektiv, 2) Utvalgte juridiske emner og 3) Etikk og etisk refleksjon.

 1) Psykologiske perspektiv

 •  Læringsteori

 • Kognitive/ atferdsanalytiske teorier

 • Kommunikasjons- og samspillsteori

 • Tilknytningsteori

 • Tidlig samspill

 • Nettverksteori

 • Sosialpsykologi og interaksjonisme

2) Utvalgte juridiske emner

 •  Saksbehandlingsprinsipper

 • Helse- og omsorgstjenesteloven (spesielt kapittel 9)

 • Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

 • Opplæringsloven

 • Pasient- og brukerrettighetsloven (spesielt kapittel 4A)

 • Individuell plan

 • Samhandlingsreformen

 • Lov om helsepersonell

 • Spesialisthelsetjenesteloven

 • Vergemålsloven

3) Etikk og etisk refleksjon

 •  Ulike etiske retninger

 • Etiske aspekt ved diagnostisering og behandling

 • Etiske dilemma i relasjon og samhandling

 • Skjønnsutøvelse

 • Etiske utfordringer ved bruk av tvang og makt

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha kunnskap om ulike psykologiske/pedagogiske perspektiv og tilnærmingsmåter, med spesiell vekt på læringsteori
 • ha kunnskap om kommunikasjon og relasjonens betydning i samhandling med mennesker med funksjonshemming
 • kunne anvende relevant lovverk i arbeid for, og sammen med mennesker med funksjonshemming
 • kunne identifisere og analysere etiske problemstillinger i den praktiske hverdagen
 • kunne reflektere over rollen som profesjonell yrkesutøver, og etiske utfordringer ved bruk av tvang og makt

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 6 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. jan. 2022 08:20:49