Fakta om emnet

Studiepoeng:
12
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Undervisningssemester:
Vår
Varighet:
½ år

VPL05 Bacheloroppgave (Vår 2021)

Om emnet

 • Introduksjon til bacheloroppgaven 
 • Kurs i litteratursøk
 • Bachelorseminar 1 og 2 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • kunne formidle tilegnet kunnskap over et relevant selvvalgt tema i en oppgave, på en systematisk og strukturert måte
 • vise evne til å framstille hensikten med studien på en god måte
 • kunne framstille tema og problemstilling for studien
 • kunne skape/samle inn relevante data på en systematisk og hensiktsmessig måte
 • kunne argumentere for valgt metodisk tilnærming
 • kunne analysere og drøfte litteratur/data i lys av problemstilling
 • vise evne til fagkritikk og kritisk vurdering i bruk av kilder
 • kunne gjøre rede for og problematisere egen forforståelse
 • kunne gjøre rede for og anvende relevante teoretiske perspektiver for å belyse et materiale
 • vise evne til å trekke konklusjoner
 • vise evne til etisk refleksjon og faglig integrering
 • vise evne til selvstendig arbeid

Undervisnings- og læringsformer

Læringsformene vil først og fremst være:

 • Selvstudium og individuelt arbeid med oppgave.
 • Teoriundervisning er klasseromsundervisningen basert på gjennomgang av rammer, metode for litteratursøk, dialog og diskusjon.
 • Arbeidsseminarer med medstudentveiledning er ment å gi inspirasjon ved at man deler ideer og gir tilbakemeldinger. 

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Uker
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Pensumoversikt
Fant ingen pensumliste for dette emnet
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. sep. 2021 21:21:16