Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Solveig Karin Bø Vatnar
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

DRHS907 Aggresjon, vold og bruk av tvang i behandlingssituasjoner (Høst 2022)

Om emnet

Emnekurset Aggresjon, vold og bruk av tvang dekker helse- og sosialfaglige områder kjennetegnet av kompliserte avveininger mellom tjenestebrukeres autonomi og profesjonsutøvers rett og plikt til å begrense denne autonomien. Tvangsbruk er i den sammenhengen den mest ekstreme intervensjonen, og det er en kompleks relasjonell utfordring for både tjenesteyter og bruker når det gjelder begge parters autonomi og integritet. På den ene side rettes søkelyset mot den vanskelige balansegangen mellom å kunne forstå, analysere og behandle aggresjon og vold og samtidig ivareta brukers integritet og autonomi.  På den annen side skal tema settes i en overordnet sammenheng, hvor søkelyset rettes mot helsepersonellets plassering i staten. I denne forbindelse belyses kjennetegn ved helsepersonells profesjonsetikk, og forholdet mellom profesjonsetikk og lovverk. Videre behandles lovverk som forutsetning for tvang, gjennom utdypning av legalitetsprinsippet. Avslutningsvis belyses ulike rettslige vilkår for profesjonsutøving av en dom fra Høyesterett.

Dette emnet dekker noen av de mest kompliserte utfordringene en står overfor i bruker-tjenesteyter relasjoner. Vektleggingen av å forstå interaksjons- og kontekst aspektene knyttet til makt og avmakt er sentralt i emnet. Dette forankrer emnet i programprofilens kjerneområde, psykososiale hjelperelasjoner. Samtidig settes relasjonen mellom helsepersonell og tjenestebruker i en overordnet ramme, særlig med tanke på rettslige vilkår for profesjonsutøvelse og rettsliggjøring av samfunnet. 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

PhD kandidat eller Master i helse og sosialfag

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap, ferdigheter og kompetanse.

Kandidaten skal etter bestått kurs:

 • Ha et oppdatert kunnskapsnivå fra empirisk forskning på analyse og intervensjoner for å forebygge aggresjon, vold og tvangsbruk i psykisk helsearbeid og i annen helse- og sosialfaglig kontekst

 • Ha en adekvat empirisk plattform for å kunne forske innenfor temaområdet

Kandidaten etter bestått kurs skal kunne:

 • Utforme relevante forskningsdesign for tematikken

 • Forstå samspillet mellom risikoanalyse og risikohåndtering

 • Forstå aggresjon, vold og tvang som kontekstuelle og interaksjonelle fenomen

 • Forstå den dynamiske balansen mellom brukers behov for beskyttelse og autonomi og de konsekvenser dette gir i behandlingsrelasjonen.

 • Forstå legalitetsprinsippet og dets begrunnelse

Undervisnings- og læringsformer

Emnet organiseres som en tredagers samling. Arbeids- og undervisningsformer vil hovedsakelig bestå av innføringsforelesninger, drøftinger, case-gjennomgang og individuelle hjemmeoppgaver.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen

 • Andel:100%

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått

 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

 • Kommentar: Kandidatene skal levere og få godkjent en kursoppgave som består av et essay innenfor et oppgitt tema.

Evaluering av emnet

Evalueringsskjema fra PhD programmet skal brukes ved slutten av den tredje dagen. Det er også satt av god tid til muntlig evaluering

Pensum

Pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2022 08:21:03