Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Signe Gunn Julnes
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

AKS705 Komplekse sykdomstilstander og sammensatte behov: Akutte, ustabile og uavklarte situasjoner (Vår 2022)

Om emnet

Emnet tar utgangpunkt i de mest vanlige sykdomstilstander og helseproblemer en møter i kommunale helse- og omsorgtjenester. Innholdet er rettet mot pasienter/brukere med komplekse sykdomstilstander og sammensatte behov. Emnet er inndelt i en teoridel og 6 ukers klinisk praksis. Den teoretiske delen skal gi studenten inngående kunnskap om behandlingsprinsipper til pasienter/brukere i akutte, ustabile og uavklarte faser. Innholdet er rettet mot håndtering av den akutte situasjonen. Det legges vekt på en helhetlig tilnærming til pasient/bruker og pårørende. Fokuset er rettet mot opptak av helse-historie, vurdering av helsetilstand ved bruk av ulike kartleggings- og kommunikasjonsverktøy, foreta kliniske beslutninger, iverksette intervensjoner og lage planer for oppfølging av pasient/bruker og pårørende ut i fra den aktuelle situasjonen. I tillegg er tema som å «kjøpe seg tid», holde frem versus holde tilbake behandling, klargjøre pasientens preferanser for behandling, samt føre faglige, etiske og juridiske resonnement i vurderingen av pasient/brukers helsetilstand, enten selvstendig eller i samarbeid med andre profesjoner, samt legge til rette for palliasjon og en verdig død. Sentralt i forhold til disse situasjonene er teamarbeid, tverrprofesjonelt samarbeid, samt kommunikasjon og samhandling med pasienter/bruker og pårørende. Deretter følger 6 uker klinisk praksis, med samme fokus.

Sammen med AKS 700–704 legger emnet grunnlag for at studenten skal utvikle kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse til å møte ulike utfordringer relatert til pasienter/brukere med komplekse sykdomstilstander og sammensatte behov i akutte, ustabile og uavklarte situasjoner/faser.

 

Tema

Helse, sykdom og helsekompetanse

 • AKS’ rollen i forhold til håndtering av akutte, ustabile og uavklarte situasjoner/faser
 • Avansert klinisk vurdering i akutte, ustabile og uavklarte faser
 • Kommunikasjon og samhandling, teamarbeid, tverrprofesjonelt samarbeid - mellom og på tvers av profesjoner og nivå i helsetjenesten
 • Behandlingsprinsipper og beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling
 • Kommunikasjon og samhandling med pasient/bruker og pårørende
 • Palliasjon og en verdig død
 • Dokumentasjon i EPJ

 

 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Etter fullført emne forventes det at studenten har:

 • Avansert kunnskap om kartlegging og vurdering i akutte, ustabile og uavklarte situasjoner
 • Inngående kunnskap om reaksjoner hos pasient/bruker og pårørende i et alders-, kjønn- og flerkulturelt perspektiv
 • Inngående kunnskap om kommunikasjon og samhandling med pasient/bruker og pårørende  
 • Inngående kunnskap om vurdering og beslutninger, for å iverksette det til enhver tid beste handlingsalternativet
 • Inngående kunnskap om kommunikasjon og samhandling mellom og på tvers av profesjoner og nivå i helsetjenesten
 • Inngående kunnskap om beslutningsprosesser ved begrensing av livsforlengende behandling
 • Inngående kunnskap om palliasjon og tilrettelegging for en verdig død

 

Ferdigheter

Etter fullført emne forventes det at studenten kan:

 • Anvende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere akutte tilstander på en sikker, trygg og selvstendig måte
 • Analysere og kritisk vurdere aktuelle prøver og undersøkelser, og formulere faglige resonnement
 • Konsultere andre profesjoner på en selvstendig og faglig måte, samt initiere og bidra til samarbeid
 • Ta hensyn til kulturelt mangfold ved tilrettelegging for palliasjon og en verdig død
 • Anvende sine kunnskaper og ferdigheter, og undervise, veilede og støtte kollegaer og annet helsepersonell i omsorg ved livets slutt
 • Innhente og anvende kunnskap for å utvikle egen kompetanse som kan bidra til bedre kvalitet på klinisk arbeid

 

Generell kompetanse

Etter fullført emne forventes det at kandidaten kan:

 • Analysere sammensatte og komplekse pasientsituasjoner for å kunne planlegge og gjennomføre helhetlig sykepleie, sikre nødvendig helsehjelp og foreslå oppfølgingstiltak i samarbeid med pasient/bruker/pårørende
 • Anvende kunnskap og ferdigheter om etiske aspekt relatert til pleie, omsorg og behandling av pasienter/brukere i akutte, ustabile og/eller uavklarte faser
 • Anvende relevante metoder for involvering av pårørende i beslutninger som omhandler pasientens preferanser og verdier for behandling i livets siste fase
 • Innhente spesialisert kunnskap fra relevante fagområder, tilpasse og anvende kunnskapen i utøvelse av yrkesrollen for å sikre forsvarlig helsehjelp

Undervisnings- og læringsformer

 • Ressursforelesninger, gruppearbeid med caseløsning, simulering, ferdighetstrening og kritisk refleksjon, refleksjonsgruppe, selvstudie
 • Veiledet praksis 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Annet - spesifiser i kommentarfeltet
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: •Individuelt skriftlig arbeidskrav: Godkjent før klinisk praksis.

Eksamen

 • Vurderingsform: Kliniske studier
 • Andel: %
 • Varighet: -
 • Gruppering: -
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: -

Pensum

Pensumoversikt
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2022 14:21:20