Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Signe Gunn Julnes
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

AKS706 Avansert klinisk sykepleie - Kunnskapsbasert fagutvikling, tjenesteforbedring og innovasjon (Vår 2022)

Om emnet

Emnet skal gi studenten inngående kunnskap om endringsteori, endringsledelse og implementeringsteori, samt hvordan involvere pasient/bruker- og pårørende i forskning og/eller kvalitetsforbedringsarbeid. Sentralt i emnet er tema som faglig ledelse, vurdering av pasientsikkerhet, bruk av velferdsteknologi og medisinsk teknisk-utsyr, samt relevante metoder for kunnskapsbasert fagutvikling, tjenesteforbedring, innovasjon og forskning.

Sammen med MAKS 700 – 705 legger emnet grunnlag for at studenten kan analysere faglige og etiske problemstillinger innenfor eget fagområde, samt identifisere-, initiere-, lede- og/eller delta i kvalitetsforbedringsarbeid på egen arbeidsplass

 

Tema

Helsepolitikk, ressurser og prioritering:

 • Lovverk og styringsdokumenter
 • Ressurser, prioritering og nytenkning

 

Faglig ledelse

 • Ansvar, makt og myndighet
 • Kunnskapsbasert fagutvikling
 • Kvalitetsarbeid, pasientsikkerhet og veiledning

 

Endringsarbeid, nytenkning og kvalitetsarbeid i klinisk praksis:

 • Pasient/bruker- og pårørendemedvirkning
 • Endringsteori og endringsledelse
 • Metoder for kunnskapsbasert fagutvikling, tjenesteforbedring og innovasjon
 • Implementeringsteori

 

Dialogen som redskap for å fremme samarbeid og samhandling

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Etter fullført emne forventes det at kandidaten har:

 • Har avansert kunnskap om pasientsikkerhet, faglig ledelse og veiledning i arbeid med tjenesteforbedring og innovasjonsprosesser
 • Inngående kunnskap om prinsipper for kunnskapsbasert fagutvikling, samt metoder for systematisk innhenting, vurdering og implementering av ny kunnskap på individ og systemnivå
 • Har inngående kunnskap om brukermedvirkning i forskning, utviklings- og forbedringsarbeid
 • Inngående kunnskap om prioriteringer av helsehjelp i lys av nytte og tilgjengelige ressurser

 

Ferdigheter

Etter fullført emne forventes det at kandidaten kan:

 • Anvende relevante metoder for å innhente, systematisk vurdere og anvende kunnskap i fagutvikling og kvalitetsforbedringsarbeid
 • Kan anvende relevante metoder for å vurdere pasientsikkerhet og behov for forbedring av tjenesten
 • Kan gjennomføre utviklings- og kvalitetsforbedringsarbeid med utgangspunkt i relevant fag- og forskningskunnskap, bruker- og erfaringskunnskap

 

Generell kompetanse

Etter fullført emne forventes det at kandidaten kan:

 • Anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å implementere kunnskapsbasert praksis for å oppnå kvalitet på helsetjenesten
 • Delta i relevant innovasjons- og forskningsarbeid for å bedre kommunale helse- og omsorgstjenester til pasienter/brukere
 • Vurdere og bidra til at implementering av velferdsteknologi er faglig forsvarlig, og til forsvarlig bruk av medisinsk teknisk utstyr i samarbeid med pasient/bruker og pårørende
 • Kommunisere om utfordringer knyttet til prioritering av helsehjelp, i forhold tilgjengelige ressurser og nytteverdi av fagutvikling

Undervisnings- og læringsformer

 • Ressursforelesninger og gruppearbeid

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: %
 • Varighet: -
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Pensumoversikt
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2022 07:21:12