Fakta om emnet

Studiepoeng:
16.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VPLP15 Fordypningspraksis (Vår 2022)

Om emnet

Faglig fordypning av ulike aktuelle arbeidsområder for vernepleiere

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha ferdigheter i planlegging, gjennomføring og vurdering av vernepleiefaglig arbeid
 • kunne anerkjenne andres kunnskaper, kompetanse og atferd i et samhandlingsperspektiv
 • kunne reflektere over betydningen av egen personlighet, forforståelse og egne erfaringer i yrkesutøvelsen
 • kunne begrunne egne synspunkter og handlinger overfor brukere, andre yrkesutøvere og arbeidsgivere
 • kunne gjøre rede for praksisplassens organisering og forholdet til andre tjenestetilbud 
 • ha noe innsikt i det formelle og uformelle tverrprofesjonelle samarbeidet på praksisplassen
 • kunne integrere faglige, etiske og juridiske tema i sine vurderinger
 • kunne redegjøre for egne erfaringer med faglig utviklingsarbeid
 • ha noe kunnskap om hvordan yrkesutøvere kan påvirke prosesser som har betydning for livssituasjonen til brukere og for egen yrkesutøvelse
 • kunne reflektere over arbeidet i forhold til yrkesetiske retningslinjer
 • kunne anerkjenne ulike profesjoners bidrag i det tverrprofesjonelle samarbeidet
 • kunne vise evne til informasjonsformidling til ansatte

Undervisnings- og læringsformer

Det er et mål at studentene i denne praksisperioden skal kunne fordype seg i ett spesielt fagområde. Praksisområdet skal ha vernepleiefaglig relevans. Et sentralt målområde og arbeidskrav i denne perioden er anvendelse av vernepleierens arbeidsmodell på gruppe- eller organisasjonsnivå. Studenten skal utarbeide et forslag til tiltak rettet mot grupper eller rammebetingelser på praksisplassen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 3
 • Påkrevde arbeidskrav: 3
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: 1.Fokusplan for praksisperioden2.Samle oversikt over praksisplassens organisering (internt og eksternt), samt en oversikt over aktuell lovverk. Studenten skal videre vise til en oversikt over de ulike profesjoner på praksissted, samt hvilken rolle og funksjon disse innehar (vedlegg til praksisrefleksjonsnotatet) 3.Anvendelse av vernepleierens arbeidsmodell (mappekrav)4.Muntlig informasjon om tiltaket 5.Studentevaluering av praksisperioden i Fronter6.Muntlig studentevaluering av egenfungering og samarbeid i praksis i siste praksisbesøk. 7.Praksisrefleksjon på skolen.

Eksamen

 • Vurderingsform: Kliniske studier
 • Andel: %
 • Varighet: -
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. sep. 2021 12:21:00