Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Ingrid Oline Uthaug
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

MAR301 HMS og beredskap (Høst 2017)

Om emnet

Emnet gir en innføring i grunnleggende HMS arbeid, metoder og verktøy i HMS-styring, virkemidler og tiltak i HMS-arbeidet, risikovurderinger, beredskapsorganisering samt lov- og rammeverk.

Det gis fordypning i beredskapsplanlegging.  Dette omfatter beredskapens organisering og tilgjengelighet inkludert redningstjeneste og andre beredskapsressurser.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha kunnskap og forståelse for hva helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid omfatter
 • ha kunnskap om hva som kjennetegner systematisk HMS-arbeid og HMS-kultur
 • ha oversikt over tilsyns- og kontrollregimer, lover og forskrifter som regulerer HMS arbeidet
 • ha grunnleggende risikoforståelse og kunne utføre enkle risiko- og sårbarhetsanalyser
 • ha kjennskap til organisering av beredskap 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, gruppearbeid, studentpresentasjoner.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 2
 • Påkrevde arbeidskrav: 2
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Gruppeoppgave med tema knyttet til studentens studieprogramObligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. juni 2020 04:35:16