Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

MAR100 Introduksjon til marine næringer (Høst 2018)

Om emnet

Emnet skal gi en overordnet forståelse for rammebetingelser og aktivitet i marine næringer. I dette emnet blir man introdusert til sentrale problemstillinger som man i påfølgende bransjerettede emner vil studere i større detalj.

Det gis en innføring i bransjens historikk og utvikling, og hvordan bransjen styres og reguleres med konsesjons- og kvotesystemer.

Næringens struktur med aktører og deres rolle vil bli presentert, sammen med de markedsmessige svingningene som næringen løpende må tilpasse seg.

I introduksjonsemnet vil man også stifte bekjentskap med utstyr for fangst, produksjon og videre foredling til sjømatprodukter ferdig til salg i markedene.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
MAR100N – Introduksjon til marine næringer (nettbasert) 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • Ha fått bransjekunnskap om næringenes historie og utvikling
 • Ha fått kunnskap om sentralt ramme- og lovverk for havbruk og fiskeri
 • Ha fått forståelse for sentrale fangst-, produksjons- og foredlingsprosesser, samt tilhørende utstyr
 • Ha fått kjennskap til viktige ytre og indre faktorer som påvirker næringenes aktivitetsnivå og økonomi
 • Ha kjennskap til sentrale utviklingstrekk på kort og lang sikt

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesing per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister.Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. sep. 2021 04:32:10