Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Morten Svindland
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SCM110 Innføring i SCM (Høst 2019)

Om emnet

Innholdet vil bestå av forelesninger om noen sentrale temaer innen Supply Chain Management og logistikkteknologi, som blant annet planlegging og drift av verdikjeder, kommunikasjon og samordning innad i verdikjedene, samt relevante logistikktekniske løsninger og konsepter for verdikjedene. Stoffet tilegnes gjennom forelesninger, lesing av pensum og innlevering av temaoppgaver. Gjennom arbeid med innleveringene og tilbakemeldinger på disse får kandidatene trening i gode prinsipper for skriving av fagtekster.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal ved fullført emne ha:

 • fått kjennskap til sentrale temaer innen Supply Chain Management og logistikkteknologi.
 • fått kjennskap til ulike bransjer og hvilke logistikkutfordringer som finnes i ulike bransjer. Fått trening i analyse og beskrivelse av ulike logistikkutfordringer.
 • fått trening i å lage gode skriftlig framstillinger og faglige analyser.
 • fått kjennskap til enkelte kilder til informasjon knyttet til fagområdet for kurset

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, gruppearbeid, studentpresentasjoner og bedriftspresentasjoner.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 2
 • Påkrevde arbeidskrav: 2
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 05:22:17