Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Per Kristian Rekdal
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

MAT110 Statistikk 1 (Vår 2019)

Om emnet

 • Beskrivende statistikk
 • Sannsynlighetsregning
 • Kombinatorikk
 • Betinget sannsynlighet
 • Tilfeldige variabler, forventning og varians
 • Simultane sannsynlighetsfordelinger
 • Sentrale sannsynlighetsfordelinger
 • Regresjonsanalyse

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle, men elementær kjennskap til matematikk er en fordel. De som ikke har hatt "MAT100 Matematikk" eller tilsvarende introduksjonskurs må påregne litt ekstra innsats. 

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

 • Etter fullført emne skal studenten:
  se grunnleggende sammenhenger mellom statistik og anvendelser innen fagdisipliner som økonomi, logistikk, sport og revisjon.

 • kjenne til grunnleggende statistiske metoder og være i stand til å forstå og tolke statistiske data.

 • beherske grunnleggende sannsynlighetsregning.

 • analysere sannsynlighetsfordelinger og beregne forventning og varians til en stokastisk variabel, samt videreføre dette til lineærkombinasjoner av stokastiske variabler.

 • forstå simultane sannsynlighetsfordelinger inkludert beregning av forventning, varians og kovarians.

 • velge sannsynlighetsmodell og regne med diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger.

 • analysere samvariasjon mellom to stokastiske variabler, både ved regresjons-analyse og ved tolkning av korrelasjonskoeffisienten.

 • Estimering og estimatorer

 • Hypotesetesting

 • enkel regresjonsanalyse

 • enkel bruk av Excel ifm. regresjonsanalyse

Undervisnings- og læringsformer

4 timer forelesninger per uke og 6 timer per uke med oppgaveregning med veiledning av hjelpelærer og faglærer. Oppmøte på forelesningene og oppgavetimene er frivillig.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 7
 • Påkrevde arbeidskrav: 5
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Innlevert og godkjent minst 5 av 7 obligatoriske regneøvinger. For å få godkjent en regneøving så må ca. 50% vært riktig. Kun godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
Andel: 100%

Varighet: 4 Timer
Gruppering: Individuell
Karakterskala: Bokstavkarakter

Hjelpemidler: 1) Kalkulator som kan inneholde data

2) Generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

3) Årets "Formelsamling i MAT110 Statistikk 1" utgitt av bokhandelsen SiMolde Bok. Det er kun originalformelsamlingen fra SiMolde Bok som er lov å ha med på eksamen, og det er kun årets formelsamling som til enhver tid gjelder på eksamen. Ikke egen utskrift av formelsamlingen.

NB: Det er lov med egne håndskrevne notater i formelsamlingen som man kan ha med på eksamen.

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. jan. 2020 06:31:36