Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Birgithe Eckermann Sandbæk
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LOG780 Helselogistikk, prinsipper og begreper (Høst 2020)

Om emnet

Dette emnet skal gi en innføring i helselogistikk og gi en oversikt over ulike logistikkprinsipper, teorier og metoder som kan anvendes til å analysere og håndtere logistikkmessige utfordringer i helsevesenet. Stoffet tilegnes gjennom videoforelesninger, skypemøter, innlevering av oppgaver og selvstudium.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter fullført emne forventes det at studenten har opparbeidet seg følgende:

 

Kunnskap

 • Ha kunnskap om sentrale begreper og prinsipper innen helselogistikk

 • Ha kunnskap om sentrale modeller og teorier innen helselogistikk

 • Ha kunnskap om sentrale temaer innen produksjonsplanlegging og lagerstyring

 

Ferdigheter

 • Kunne vurdere logistikkutfordringer i ulike deler av helsevesenet

 • Kunne anvende enkle lagerstyringsmodeller

 • Kunne beherske sentrale prinsipper for effektiv produksjonsplanlegging og anvende disse på enkle planleggingsproblem

 

Generell kompetanse
Kunne identifisere logistiske problemstillinger og foreslå tiltak til forbedringer innen helse- og omsorgssektoren.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gjennomføring av arbeidskrav.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Obligatorisk arbeidskrav:

Antall arbeidskrav:2

Fremmøte: Ikke påkrevd

Kommentar: Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen

 • Varighet: Semester

 • Gruppering: Gruppe

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Kommer senere

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. juni 2021 03:21:26