Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

PET101 Olje- og gassindustrien (Høst 2020)

Om emnet

Emnet er en innføring og skal gi et forståelsesgrunnlag for påfølgende emner innenfor studieprogrammet.

Det gis en kort innføring i den norske olje- og gassindustriens historie, økonomiske betydning og organisering. Forvaltningsprinsipper, statlig organisering og konsesjonssystemet presenteres.
Det gis en oversikt over verdens kjente olje- og gassressurser samt faktorer som kan påvirke olje- og gassprisene.

Emnet omfatter videre en enkel innføring i dannelse av olje og gass. 
Sentrale offshore produksjonsprosesser som separasjon og behandling av olje, gass og produsert vann drøftes. 
Ulike typer plattformer og havbunns (subsea) produksjonsteknologi og tilhørende hjelpesystemer med utstyr som pumper, ventiler og varmevekslere presenteres. 
Det gis en innføring i brønnboring, boreutstyr, borevæsker og tilhørende metoder.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha fått bransjekunnskap om den norske olje- og gassindustrien
 • ha fått kunnskap om sentralt ramme- og lovverk for den norske petroleumsvirksomheten
 • ha fått forståelse for hvordan olje og gass dannes
 • ha fått oversikt over de viktigste plattformtyper og hjelpesystemer
 • ha fått kjennskap til sentrale produksjonsprosesser og komponenter
 • ha fått oversikt over brønnboring og havbunns produksjonsteknologi

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesning per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. okt. 2022 04:32:55