Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Per Engelseth
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ØKL200 Bærekraftig matproduksjon (Vår 2020)

Om emnet

Emnet skal gi kunnskap og forståelse for bærekraftig matproduksjon. Mat sikrer menneskets velvære og bør være sikker og av god kvalitet. Produksjon av mat har gradvis utviklet seg i mer modernistisk retning med masseproduksjon og utstrakt transport av ferdigvarer for salg gjennom selvbetjente supermarkeder. I emnet rettes det fokus mot alternativ bærekraftig produksjon. Bærekraftig mat handler om hvordan og hvor maten er laget. Hvis maten er bærekraftig laget, er den laget slik at vi ikke ødelegger for menneskene som kommer etter oss. Emnet omhandler også tematikk rundt produksjon som drives i samspill med naturen. Emnet vil også sette denne type matproduksjon inn en logistisk sammenheng, der integrerte forsyningskjeder vil bli drøftet for denne type produksjon opp mot konvensjonell industriell matproduksjon.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • Ha fått kjennskap til en helhetlig forståelse av bærekraftig matproduksjon

 • Ha kunnskap om landbruket som økosystem, utslipp av drivhusgasser i landbruket og bærekraftig kosthold

 • Kunne foreta enkle livsløpsanalyser av matproduksjon

 • Ha fått innsikt i dilemmaet lokale ressurser – om bruk eller bevaring

 • Ha fått kjennskap til de miljømessige utfordringer ved dyrking av myr, erstatning for torv

 • Ha fått innsikt i bærekraftig akvakultur

 • Ha kunnskap til matsikkerhet og sporing som støttespillere til bærekraftig matproduksjon

 • Ha fått kjennskap til hvordan organisere og drive lokal matproduksjon

 • Ha fått kjennskap til matproduksjon i forhold til nasjonal og regional beredskap og sikkerhet

 • Ha fått kunnskap om markedsføring av bærekraftige matprodukter i et marked preget av global konkurranse

 • Kunne sette denne type matproduksjon inn en logistisk sammenheng med vekt på integrerte forsyningskjeder.

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesing per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Obligatorisk arbeidskrav: Caseoppgave som gjennomføres i grupper på 2-4 studenter.

Antall arbeidskrav:1

Fremmøte: Ikke påkrevd, men anbefalt

Kommentar: Den obligatoriske oppgaven leveres innen gitte frister. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første «Ny og utsatt eksamen» dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, og senere enn ved første «ny og utsatt eksamen», må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen

Andel: 100%

Varighet: 4 Timer

Gruppering: Individuell

Karakterskala: Bokstavkarakter

Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Oppgis ved semesterstart

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. sep. 2020 23:24:13