Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Yauhen Maisiuk
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

IBE110N Information Technology (nettbasert) (Høst 2021)

Om emnet

Binære tallsystemer. Digital representasjon og transformasjon. Litt om maskinens oppbygning og teknologier for lagring, input og output. Lokalnett og internett. Programvare og arkitektur. Informasjonsdesign og objekt-orientering. Sikkerhet. Webteknologi, sensorteknologi (Internet of Things) og aktuelle teknologier som kunstig intelligens. Hvordan teknologien påvirker menneske, samfunn og klima. 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle.

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
IBE110 – Information Technology 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Man har fått kunnskaper om om hvordan data, maskiner og programvare er bygd opp og hvordan disse anvendes, samt hvordan det påvirker samfunnet.  Studenten har fått ferdigheter i å analysere enkle tekniske problemstillinger med programvare, herunder det å foreta enkle målinger samt regulere tilstanden i et datasystem, såvel som erfaring med å sette opp enkle informasjonsstrukturer og sette disse i produksjon. Med slike kunnskaper og ferdigheter, har en kompetanse til å bidra til vurdering av datasystem, programvare og teknologier.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning skjer via videoer og veiledning i lab. I tillegg til å lese lærebok og annet materiell må en på egen hånd også utføre praktiske øvelser på små problem på egen maskin.  Endel øvelser blir obligatoriske innleveringer. 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: Kunngjøres senere
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Obligatoriske oppgaver levert innen gitte fristerObligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Inspera
 • Andel: 100%
 • Varighet: 3 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. mai 2022 06:21:18