Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlige:
 • Erik Rolfsen
 • Geir Arne Svenning
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SCM401 Nettverk og kontraktsinngåelse med anvendelse i forsyningskjeder (Høst 2021)

Om emnet

Emnet fokuserer på praktisk gjennomføring av innkjøpet i en nettverkskontekst. Det omfatter også dannelsen av strategisk forståelse av nettverksstruktur samt fremheve rollen til kontrakt i mer eller mindre utviklede forretningsrelasjoner. Bruk av anbud som grunnlag for kontraktsinngåelse i risikofylte innkjøp vektlegges.

 • Bedriftsnettverk og relasjoner
 • Strategisk outsourcing  og insourcing i globale nettverk
 • Hvordan man setter sammen anskaffelsesteam
 • Hvordan man gjennomfører behovsavklaringer
 • Hvordan man gjennomfører forespørselsprosesser
 • Hvordan man gjennomfører evalueringer, avklaringer og forhandlinger
 • Anbud og forhandling
 • Samhandling mellom selger og innkjøper
 • Lover og regler i forbindelse med anbud og kontrakt
 • Nøkkeltallsmålinger som verktøy i leverandøroppfølging/-utvikling og innkjøpsaktiviteter.
 • Utvikling av lønnsomt innkjøp
 • Bruk av "innkjøps verktøykassen" 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

LOG505 Innkjøpsledelse og forhandling

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
PET401 – Nettverk og kontraktsinngåelse 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • kjennskap til hvordan innkjøpet er en funksjon som utføres i et globalt bedriftsnettverk
 • ha kunnskap om hvordan man setter opp en behovsverifikasjon
 • ha kunnskap om hvordan man gjennomfører en forespørselsprosess
 • ha kunnskap om evalueringsmåter
 • ha kunnskap om spesifikasjonsformer
 • grunnleggende kunnskap om kontraktsinngåelse
 • ha kunnskap om hvordan prosessen fra et behov oppstår til kontrakt inngås
 • kjenne til hvorfor kontrakter benyttes og hvordan slike lages
 • kunne kontrollere økonomien ved  innkjøpsfunksjonen
 • kunne utføre praktisk innkjøpsledelse av ulike typer innkjøp 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, bedriftscase, gruppearbeid, studentpresentasjoner

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 2
 • Påkrevde arbeidskrav: 2
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Caseoppgaver i gruppe Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen

 • Andel: 100%

 • Varighet: 4 Timer

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

 • Hjelpemidler:
  Papirutskrift av avtaleloven med farge og kodemerking
  G
  enerell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2021 15:21:38