Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Øystein Klakegg
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

MAR200 Biologisk produksjon (Vår 2021)

Om emnet

Logistikkarbeidet er sentralt i å sikre kundene sjømat av høy kvalitet. For å lykkes med dette kreves at alle funksjoner i leveringskjeden har tilstrekkelig biologisk forståelse for å ivareta disse kvalitetskravene.

Emnet skal introdusere relevante tema som berører en logistikers arbeidsutøvelse innenfor havbruk og fiskerinæringen.

Sentrale tema som tas opp innenfor havbruk er fiskevelferd og -helse, livsløp, røkting, håndtering og transport av levende fisk, akvakulturøkonomi og biologiske produksjonsmodeller, samt hvordan logistikkarbeidet kan påvirke kvaliteten på sluttproduktene

Innenfor fiskeri dekkes bestands- og ressursforvaltning, kvotesystemer, omsetningsledd og ressursøkonomi. Det vil også bli belyst hvordan håndtering av fangst og råvare påvirker sluttproduktets kvalitet og verdi.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • Ha fått basisforståelse for hvordan aktivitetene i produksjonskjeden kan påvirke kvalitet og markedsverdi fra råvarer til ferdige produkter.
 • Ha grunnleggende innsikt i biologien til fisk og sjødyr
 • Ha kunnskap om nedbryting- og forringelsesprosesser, og hvordan man møter disse for å ivareta kvalitet og holdbarhet
 • Ha kjennskap til sentrale lover og forskrifter for ivaretakelse av fiskevelferd og –helse.
 • Ha kjennskap til bestands- og ressursforvaltning samt kvotesystemer innenfor fiskerisektoren
 • Ha kunnskap om sentrale økonomiske og markedsmessige avveiinger innenfor havbruk og fiskeri

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesing per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Obligatoriske oppgaver innen gitte frister.Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Pensumoversikt
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2021 14:21:33