Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ØKL400 Bærekraftig energi (Vår 2022)

Om emnet

Energi er nødvendig i utførelsen av logistiske operasjoner. Emnet gir grunnleggende kunnskap om bærekraftig energi både fra et produksjons- og forbrukerperspektiv.  Bærekraftig energi omfatter energiproduksjon og energibruk som sikrer menneskelig velferd i et langsiktig perspektiv. Emnet omhandler fornybare energikilder som solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi, bølgekraft, geotermisk energi, tidevannsenergi og saltkraft. En diskusjon rundt atomenergi vil også bli løftet. Motstykket til fornybar energi er ikke-fornybar energi, som kjennetegnes av begrensede naturressurser som kan utarmes innen en tidsramme på titalls til hundretalls år. Slike energikilder kan produseres og brukes på en mer eller i mindre grad bærekraftig måte. Ulike former for energiproduksjon, eksempelvis ved hjelp av grønne sertifikater, har også økonomiske konsekvenser som emnet vil gi en innføring i.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • Ha kunnskap om hva bærekraftig energi er og hvorfor dette er viktig for logistikk
 • Ha kunnskap om energilogistikk og hvordan denne type logistikk kan utvikles i en mer bærekraftig retning
 • Ha kunnskap om ulike energibegreper
 • Ha praktisk kjennskap til produksjon og bruk av solenergi og biogass
 • Ha fått innsikt i produksjon av biovarme, fjernvarme og lokal flisproduksjon
 • Ha fått kjennskap til vannkraft som bærekraftig energikilde
 • Ha kunnskap om energibruk under produksjonen
 • Ha kunnskap om ulike teknologier for å spare energi i logistiske operasjoner
 • Ha kjennskap til distribuert produksjon og kombinasjon av ulike energiproduksjoner til et komplett system.
 • Ha fått kjennskap til elektrisitet, el-sikkerhet og energisparing
 • Ha fått kunnskap om tilskuddsordninger og regelverk for ulike type energiproduksjon, interesseorganisasjoner samt føringer nasjonalt og i EU.
 • Ha fått kjennskap til utvikling av mer miljøvennlig bruk av petroleum
 • Ha fått elementær innsikt i de økonomiske konsekvensene ved ulike former for energiproduksjon

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning på 3 timer per uke. For å tilby oppdatert kunnskap fra næringslivet vil også emnet også ha utstrakt bruk av eksterne forelesere. Det legges også opp til ekskursjon i Norge eller utlandet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Obligatorisk arbeidskrav: Caseoppgave som gjennomføres i grupper på 2-4 studenter. Fremmøte: Ikke påkrevdKommentar: Den obligatoriske oppgaven leveres innen gitte frister. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, og senere enn ved første «ny og utsatt eksamen», må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Oppgis ved semesterstart

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2021 13:21:52