Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Per Kristian Rekdal
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

MAT110 Statistikk 1 (Vår 2022)

Om emnet

 • Grunnleggende teori
  • sannsynlighetsteori
  • stokastiske variabler, forventning og varians
  • diskrete stokastiske fordelinger
  • kontinuerlig stokastiske fordelinger og sentralgrenseteoremet
 • Statistisk inferens
  • beskrivende statistikk
  • estimering og estimatorer
  • hypotesetesting
  • regresjonsanalyse

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle, men elementær kjennskap til matematikk er en fordel. De som ikke har hatt "MAT100 Matematikk" eller tilsvarende introduksjonskurs må påregne litt ekstra innsats. 

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
MAT110N – Statistikk 1 (nettbasert) 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter fullført emne skal studenten:

 • se grunnleggende sammenhenger mellom statistik og anvendelser innen fagdisipliner som økonomi, logistikk, sport og revisjon.
 • kjenne til grunnleggende statistiske metoder og være i stand til å forstå og tolke statistiske data.
 • beherske grunnleggende sannsynlighetsregning.
 • analysere sannsynlighetsfordelinger og beregne forventning og varians til en stokastisk variabel, samt videreføre dette til lineærkombinasjoner av stokastiske variabler.
 • forstå simultane sannsynlighetsfordelinger inkludert beregning av forventning, varians og kovarians.
 • velge sannsynlighetsmodell og regne med diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger.
 • ha grunnleggende kjennskap til estimering og estimatorer
 • kunne utføre enkle hypotesetester
 • analysere samvariasjon mellom to stokastiske variabler, både ved regresjons-analyse og ved tolkning av korrelasjonskoeffisienten.
 • enkel regresjonsanalyse
 • enkel bruk av Excel ifm. regresjonsanalyse

Undervisnings- og læringsformer

 

Dette emnet er satt opp som et selvstudium.

Videoer og oppgaver er tilgjengelig på Canvas.

Det blir likevel satt opp 5 digitale møter med faglærere. Det utgjør 1 gang per måned samt et introduksjonsmøte og et eksamensmøte. Møtene varer 2 timer og her diskuterer vi bl.a. progresjonen og pensum i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)

 • Antall arbeidskrav: 6

 • Påkrevde arbeidskrav: 6

 • Kommentar: Innlevert og godkjent minst 6 av 6 regneøvinger. For å få godkjent en regneøving så må 75% vært riktig. Kun godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Emnet MAT110N er tilpasset emnestudenter.

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital hjemmeeksamen - Inspera

 • Andel: 100%

 • Varighet: 5 Timer + 30 min til opplasting av filer i Inspera

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

 • Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensum

Gratis pensumlitteratur blir lagt ut i PDF-format i Fronter ved studiestart. En papirversjon av kompendiet kan kjøpes i bokhandelen SiMolde BOK.

Pensumlitteratur:
Rekdal, Per Kristian og Pettersen, Bård-Inge: "Kompendium i MAT110 Statistikk 1", del 1, del 2 og del 3, SiMolde Bok, Molde, 2020.

Det lages nytt kompendium for hvert år. Det betyr at man ikke kan bruke gamle kompendium.

Støttelitteratur:
Ubøe, Jan: Statistikk for økonomifag, Gyldendal akademisk (2015).

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2021 13:21:51