Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlige:
 • Per Kristian Rekdal
 • Bård Inge Austigard Pettersen
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

MAT110 Statistikk 1 (Vår 2022)

Om emnet

​Emnet gir en solid innføring i statistikk. Statistikk er et svært viktig verktøy for behandling og analyse av data i mange disipliner, som for eksempel logistikk, økonomi og IT.

Emnet er delt opp i to deler, grunnleggende sannsynlighetsteori og statistisk inferens, med følgende innhold:

 • Grunnleggende teori

  • sannsynlighetsteori

  • stokastiske variabler, forventning og varians

  • diskrete stokastiske fordelinger

  • kontinuerlig stokastiske fordelinger og sentralgrenseteoremet

 • Statistisk inferens

  • beskrivende statistikk

  • estimering og estimatorer

  • hypotesetesting

  • regresjonsanalyse

I tilegg gis det en innføring i programmeringsspråket R for behandling og analyse av data, spesielt koblet mot del 2, statistisk inferens.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle, men elementær kjennskap til matematikk er en fordel. De som ikke har hatt "MAT100 Matematikk" eller tilsvarende introduksjonskurs må påregne litt ekstra innsats. 

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
MAT110N – Statistikk 1 (nettbasert) 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap 

Ved emneslutt får du:

 • Kunnskap om grunnleggende diskrete og kontinuerlige sannsynlighetmodeller.
 • Kunnskap om hva stokastiske variabler, forventningverdi og varians er og hva disse begrepene brukes til.
 • Kunnskap om store talls lov og sentralgrenseteoremet og implikasjonene disse viktige resultatene disse gir.
 • Kunnskap om statistiske modeller og begreper som populasjon, tilfeldig utvalg og statistiske forsøksrekker.
 • Kunnskap om hva estimering og konfidensintervaller er og hva de brukes til.
 • Kunnskap om hva hypotesetesting er og hva det brukes til.
 • Kunnskap om regresjon og hva det brukes til

Ferdigheter

Ved emneslutt skal du:

 • Kunne sette opp en sannsynlighetsmodell og beregne sannsynligheter som er av interesse.
 • Kunne analysere sannsynlighetsfordelinger og beregne forventning og varians til en stokastisk variabel, samt videreføre dette til lineærkombinasjoner av stokastiske variabler.
 • Kunne regne med de meste kjente diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelingene.
 • Kunne sette opp en statistisk forsøksrekke med mål om å kunne trekke konklusjonen om populasjonen som studeres.
 • Kunne beregne estimatorer og konfidensintervaller.
 • Kunne gjennomføre enkle hypotesetester.
 • Kunne gjennomføre og analysere en enkel lineær regresjonsanalyse mellom to variabler.
 • Kunne bruke programmeringsspråket R til å gjennomføre enkle statistiske analyser.

Generell kompetanse 

Du skal etter bestått emne kjenne til grunnleggende statistiske metoder og være i stand til å forstå og tolke statistiske data. Du får gjennom dette emnet et solid grunnlag for videre studier innen videre statistikk.

Undervisnings- og læringsformer

Alle forelesninger  er tatt opp på video og blir tilgjengeliggjort i læringssystemet. Obligatoriske øvinger ligger også tilgjengelig i læringssystemet.

Emnet har i tillegg 4 fellestimer og 4 øvingstimer per uke.

I fellestimene illustreres og eksemplifiseres praktisk bruk av teorien, så det antas at du har kjennskap til den tilhørende teorien i forkant gjennom forelesningsvideoene. I tillegg gjennomgås utvalgte oppgaver etter behov og etter hvert kapittel holdes en 2 timers oppsummering, Det legges opp til interaktive timer hvor du skal løse problemstillinger digitalt i felleskap med andre studenter og foreleser. Fellestimene strømmes og tilgjengeliggjøres i etterkant, men det anbefales at du møter opp i klasserommet eller digitalt når de holdes, siden den interaktive delen ikke har samme effekt i etterkant.

I øvingstimene skal du jobbe med de obligatoriske øvingene sammen med hjelpelærere. Det oppfordres til at dere jobber i grupper og diskuterer ulike løsninger i fellesskap.

 

 

 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)

 • Antall arbeidskrav: 6

 • Påkrevde arbeidskrav: 6

 • Fremmøte: Påkrevd

 • Kommentar: Innlevert og godkjent minst 6 av 6 regneøvinger. For å få godkjent en regneøving så må 75% vært riktig. Kun godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeksamen

 • Andel: 100%

 • Varighet: 5 timer

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter (A - F)

 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data

Pensum

Pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. okt. 2022 10:21:58