Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Antonina Tsvetkova
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

TRA420 Godstransport og lagerteknologi (Vår 2023)

Om emnet

 • Planlegging av godstransport i et logistikkperspektiv
 • Godstyper og emballasje
 • Enhetslaster og håndtering
 • Leveringsbetingelser og Incoterms
 • Terminaler og lagerteknologi
 • Eksterne transportmidler for godstransport (bil, jernbane,skip, fly)
 • IKT-løsninger innenfor godstransport
 • Transportoptimalisering og kostnader
 • Intermodal transport
 • Distribusjonskanaler

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • kunne utforme transportopplegg som imøtekommer transportbrukernes behov
 • forstå samlasting og intermodalitet som et ledd i å optimalisere transportkjeden
 • kunne gjennomføre helhetlig planlegging av aktiviteter som innhenting, omlasting, terminalbehandling og utkjøring.
 • ha fått innsikt i transportteknologiens rolle for sikker og effektiv transport av gods.

Undervisnings- og læringsformer

3 t forelesninger pr uke og ekskursjoner til bedrifter

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kalkulator med tomt minne+generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2022 17:22:02