Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Lisa Hansson
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM725 Urban governance og bærekraftig utvikling (Høst 2018)

Om emnet

Emnet er obligatorisk for studenter på studiet i bærekraftig byutvikling. Det gis også som valgfag til studenter på ulike masterprogram. Emnet er tilpasset folk i arbeid. Deltakerne får anledning til å knytte reelle problemstillinger fra egen arbeidsplass til tema som behandles i emnet.

Hovedmålet med emnet er å gi studentene en introduksjon til hovedtemaer og teorier innen de nært relaterte feltene urban governance, bærekraft og byutvikling. Politiske aspekter og rammene rundt bærekraftig byutvikling vektlegges. For å lykkes med en god byutvikling er det viktig å få til godt samarbeid lokalt med ulike aktører, for eksempel planlegger, politiker, næringsliv og innbyggere. På kurset diskuteres planlegging og tiltak, med utgangspunkt i et bredt samarbeid, og de muligheter og begrensninger som det institusjonelle rammeverket for urbane planleggings- og policyprosesser gir.

Emnet behandler typer av organisering rundt byutvikling og planlegging; arbeidsmetoder og prosesser for samordning og samarbeid vertikalt og horisontalt (private aktører ¿ offentlige aktører, mellom forvaltningsnivåer og innbyggere). Studentene introduseres til grunnleggende perspektiv på governance og makt. Det handler blant annet om å se på aktører som påvirker agendasetting og utfallet av planprosesser og på hvilke måter. Sentralt i dette er ulike metoder for medvirkning.

Emnet behandler også innholdet i planer og policies rundt byutvikling. Hver by er unik i sin struktur, lokalisering, næringsliv etc. som tilsammen gjør byen attraktiv. Hvordan kan mål om bærekraftighet og attraktivitet overføres til planer og prosjekt på lokalt og/eller regionalt nivå?

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studentene skal ha kunnskap om noen viktige retninger i byutvikling. Dette omfatter blant annet maktforhold, kunne identifisere sentrale aktører og vise insikt i problematikker relatert til bærekraftig byutvikling og medvirkningsprosesser. Studentene skal ha kunnskap om virkemidler og policy relatert til bærekraft og byutvikling.

Studentene skal være i stand til å utdype egne meninger og forventninger til byplanlegging, og utvikle standpunkter til hva de mener er god byutvikling, med vekt på bærekraftige mål, og kunne reflektere over dette.

Etter kurset vil studentene ha styrket kompetanse i å identifisere, reflektere og respondere på utfordringer innen byutvikling og samhandling, i organisasjoner og for enkeltaktører som opererer i dette feltet.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet et bygget opp over forelesninger, selvstudier, skriftlige oppgaver og diskusjoner. Videre gis det oppgave(r) som presenteres i klasserommet. Det forventes aktiv deltagelse av studentene.

Kurset går over to samlinger, 3 + 2 dager alternativt tre samlinger, 2 dager per samling.

Samlingssted: Molde

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 1-2
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: En til to obligatoriske oppgave(r) som leveres under kurset og presenteres muntlig i klasserommet.Obligatorisk oppmøte de dager då studentene presenterer sine oppgaver.Oppgavene gis karakter bestått/ikke bestått. Oppgavene må være bestått før eksamen.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 100 %%
 • Varighet: 1 Dager
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2022 04:33:38