Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM912 Samfunnsvitenskapelige metoder (Høst 2018)

Om emnet

 • design, problemformuleringer og undersøkelsesopplegg
 • analyse av empirisk materiale
 • hovedretninger innen nyere metodediskusjoner
 • vanlige framgangsmåter i økonomiske og samfunnsfaglige undersøkelser og de teoretiske og metodiske forutsetninger disse bygger på
 • framgangsmåter og prinsipper for arbeid med og skriving av masteroppgaver

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • beherske sentrale metodiske tilnærminger i vitenskapelige undersøkelser og utredninger
 • kunne forholde seg til undersøkelser og annen forskning på en metodisk og teoretisk refletert og kritisk måte
 • kunne diskutere sammenhengen mellom teori og metode
 • kunne lage design og prosjektskisser for samfunnsvitenskapelige undersøkelser
 • kunne gjøre egne samfunnsvitenskapelige undersøkelser på en metodisk god måte

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning ca 1 gang per uke. Undervisning består av forelesninger, seminar samt skriftlige oppgaver som utføres i grupper eller individuelt.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 2
 • Påkrevde arbeidskrav: 2
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: 2 obligatoriske oppgaver relatert till masteroppgaven, utført i grupper bestående av 2-3 personer alternativt individuelt.Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.Det kan tilkomme mindre ukeoppgaver som skal leveres i forkant til forelesningene.
 • Obligatorisk arbeidskrav: Seminar-/samlingsdeltagelse
 • Antall arbeidskrav: 2
 • Påkrevde arbeidskrav: 2
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: ca 2 seminar. Oppgavene ligger til grunn for seminarene.

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Insperia
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumlitteratur

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2022 04:33:45