Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

BØK620 Finansregnskap og verdsetting (Høst 2018)

Om emnet

Emnet gir innsikt i teori og praktisk anvendelse av verdsettingsmodeller som er sentrale i innenfor regnskap og revisjon. I tillegg gir det grunnlag for å reflektere over sentrale deler av det teoretiske fundament for finansregnskapet, med en utdyping av transaksjonsbasert kontra verdibasert rapportering. Disse temaene tas opp:

- beregning av avkastningskrav
- ulike verdsettingsmodeller
- usikkerhet i verdsetting
- verdsetting i oppkjøpstransaksjoner og betydningen av hvordan oppkjøpet organiseres (konserndannelse, fusjon og innmatskjøp)
- ulike modeller for resultatmåling og kapitalopprettholdelse under prisstigning
- verdibasert regnskap for ulike typer av investeringer (IFRS-regler)
- verdibasert kostnadsmåling og kapitalopprettholdelse
- analyse (rentabilitetsberegninger) med utgangspunkt i verdijusterte regnskaper

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

 Grunnleggende regnskap, bedriftsøkonomi og finans tilsvarende BØK105, BØK205 og BØK300

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • kunne fastsette avkastningskrav for beregning av regnskapsestimater og foretaksverdi
 •  kunne anvende verdsettingsmodeller for beregning av regnskapsestimater og foretaksverdi
 • kunne gjøre rede for metoder og usikkerhet i regnskapsestimater og foretaksverdi
 •  kunne analysere og anvende regnskapsinformasjon til verdsettingsformål
 •  kunne gjøre vurderinger rundt forsvarlig egenkapital
 • kjenne prinsippene for resultat- og formuesmåling under prisendring
 • forstå formålet med finansregnskapet og formålet med regnskapets omfattende regulering, herunder IFRS-regelverket
 •  forstå og kan reflektere over betydningen av ulike perspektiver i finansregnskapet, spesielt resultat- kontra balanseorientering
 •  forstå betydningen av å utvikle en teoriramme for finansregnskapet (konseptuelle rammeverk)
 •  forstå det teoretiske fundamentet for sentrale regnskapsprinsipper
 •  kjenne til hovedtrekkene i den internasjonale regnskapsutviklingen

Undervisnings- og læringsformer

3 t forelesning per uke

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: -

Pensum

Klikk her for pensumlitteratur

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2022 04:33:46